www.bionatural.sk

Dážďovníkom a netopierom v okrese Poprad svitá na lepšie časy. Ich ochrane pomôže nové opatrenie, na ktorom sme sa dohodli s ostatnými zainteresovanými stranami počas pracovného stretnutia, venovaného zefektívneniu ochrany vtákov a netopierov pri zatepľovaní budov.

V stredu 9. 3. 2016 sa uskutočnilo na Okresnom úrade Poprad – odbor starostlivosti o životné prostredie pracovné stretnutie zamerané na zefektívnenie ochrany vtákov a netopierov pri zatepľovaní budov. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Okresného úradu Poprad, Štátnej ochrany prírody Správa TANAP a NP Slovenský raj, Spoločnosti pre ochranu netopierov, OZ Ekotón, stavebných úradov Poprad, Svit, Vysoké Tatry a správcovských bytových spoločností. Základnou myšlienkou stretnutia bolo nastavenie systému ochrany vtákov a netopierov pri zatepľovaní do funkčnej podoby.  Doposiaľ sa  tejto problematike venovala len malá pozornosť, čoho dôsledkom je množstvo zaniknutých vhodných biotopov na sídliskách v Poprade, Svite, Tatranskej Štrbe a vytrácajúci sa život z našich miest.

Výsledkom stretnutia je kľúčové ochranné opatrenie v podobe odborného posudku o obhliadke budovy obsahujúceho opatrenia na ochranu živočíchov počas stavebných prác. Tento posudok bude povinnou súčasťou projektovej dokumentácie, prikladanej v rámci žiadosti o stavebné povolenie. Ak stavebník posudok nepredloží nebude mu môcť orgán ochrany prírody vydať záväzné stanovisko a stavebný úrad stavebné povolenie. V praxi toto opatrenie znamená, že každá budova bude pred začatím zateplovacích prác obhliadnutá a v prípade zistenia výskytu chránených živočíchov sa budú realizovať opatrenia, ktoré zabránia ich úhynu a strate úkrytov.

Veľmi nás potešila reakcia zástupcov správcovských spoločností, ktorí sa k ochrane živočíchov pri zeteplovaní postavili veľmi pozitívne. Dážďovníkom a netopierom zdá sa svitá na lepšie časy a budú nám môcť aj naďalej skrášľovať naše sídliská.

www.bionatural.sk