Mestské prostredie predstavuje životný priestor nielen pre ľudí, ale aj pre množstvo živočíchov. Medzi najrozšírenejšie patria práve vtáky, ktoré v blízkosti človeka našli vhodné podmienky na život. Mestské prostredie však v sebe skrýva aj množstvo nebezpečenstiev a jedným z najvážnejších sú presklené plochy.

Podľa dostupných údajov predstavujú kolízie vtákov s presklením druhú najčastejšiu príčinu ich úhynu hneď po predácii mačkou domácou. V USA sa odhaduje, že po náraze do skla uhynie 370 miliónov až 1 miliarda vtákov ročne, vo Veľkej Británie sa jedná minimálne o 100 miliónov uhynutých vtákov ročne.  Na území Slovenska údaje o úhynoch nie sú známe, avšak dá sa predpokladať, že vplyv presklenia na mestské populácie vtáctva je významný. Aj napriek tejto skutočnosti sa doposiaľ tento problém komplexne nerieši.

Hlavné riziká

Presklené plochy predstavujú pre vtáky riziko v dvoch podobách, a to v podobe priesvitného – transparentného skla a zrkadlového – reflexného skla.

Transparentné sklo  

Základný problém predstavuje z dôvodu priehľadnosti a to najmä v miestach, kde je za sklom vidieť okolitá krajina atraktívna pre vtáky (verejna zeleň). Typickým príkladom sú presklené zastávky MHD, prístrešky na nákupné košíky, presklenia spojovacích chodieb a podobne.  Vtáky v snahe preletia cez prekážku na druhú stranu narážajú do presklenia a následne uhynú alebo sa zrania.

Priesvitná prekážka evokuje vtákom voľný priestor.

Reflexné sklo

Tento druh presklenia dokonale odráža okolitú krajinu a vtákom evokuje voľný priestor, prípadne pri odraze okolitej vegetácie bezpečné miesto na úkryt. Následne vtáky v snahe letieť do tohto priestoru do presklenia narážajú.

Odraz okolitej krajiny vzbudzuje dojem voľného priestoru.

Prečo vtáky sklo nevidia

Vtáky majú inú anatomickú stavbu a ich oči sa nachádzajú viac na bokoch hlavy. Toto umiestnenie očí spôsobuje, že majú takmer 360 videnie, avšak priestorové videnie je oveľa horšie ako u človeka, keďže sa zorné pole oboch očí pretína v oveľa menšej miere. Navyše vtáky majú vyššiu obnovovaciu frekvenciu oka (obraz, ktorý človek vidí súvislo vtáky vidia sekane) a vnímajú inak farby (vidia v UV spektre).

Ochranné opatrenia

Jediným účinným antikolíznym opatrením je fyzické zviditeľnenie presklenia a to najčastejšie pomocou nálepiek. Pri inštalácii nálepiek je potrebné dodržať určité pravidlá, inak sú opatrenia neúčinné.

  • Tvar nálepiek nehrá rolu.
  • Dostatočná hustota – pri nálepkách väčších ako 3 cm  minimálne 15% plochy skla, pri menších minimálne 25% plochy skla.
  • Vzdialenosť medzi jednotlivými nálepkami maximálne 11 cm.
  • Dostatočný kontrast – striedanie minimálne 2 farieb nálepiek.
  • Inštalácia nálepiek vždy z vonkajšej strany skla.
  • Jedna silueta uprostred skla nestačí – vtáky siluetu dravca nevnímajú ako hrozbu a pri snahe ju obletieť narážajú do skla!

 

Inštalácia UV nálepiek je nevhodná ako dlhodobé riešenie. Ich životnosť je cca 1 rok a následne je potrebné ich vymeniť.

Príklad z praxe

Administratívna budova nachádzajúca sa v Poprade, v blízkosti vodnej plochy, s množstvom stromov v bezprostrednom okolí. Reflexné presklenie spôsobovalo preukázateľný úhyn vtákov, ktorý sme zistili počas viac ako mesačného monitoringu. Správca bol následne vyzvaný ŠOP SR Správa TANAP, aby  vzhľadom na úhyn chránených druhov živočíchov uskutočnil v zmysle zákona 543/2002 opatrenia, ktoré minimalizujú vplyv presklenia na vtáky.

Presklenie spôsobovalo úhyn vtákov.

Zabezpečenie objektu správca konzultoval s OZ Ekotón a na základe nášho návrhu následne na najrizikovejších častiach budovy (s najväčším výskytom uhynutých vtákov a odrazom vegetácie) realizoval antikolízne opatrenia. Jednalo sa o vylepenie dvojfarebných perforovaných kruhov o priemere 3 cm. Tieto sa lepili z vonkajšej strany skla vo vzdialenosti 11 cm od seba.  Toto opatrenie dostatočne „rozbilo“ reflex skla, avšak z diaľky nepôsobí rušivo a taktiež nezhoršuje svetelné podmienky v budove.

Reflexné presklenie sa zabezpečilo kruhovými perforovanými nálepkami, lepenými z vonkajšej strany vo vzdialenosti 11 cm od seba.

Príklad administratívnej budovy ukazuje, že aj nebezpečný objekt sa dá dodatočne zabezpečiť a tým minimalizovať svoj dopad na vtáctvo a pomôcť chrániť biodiverzitu našich miest. Aj vďaka tomuto opatreniu je Poprad opäť o niečo bezpečnejším mestom pre vtáky. A touto cestou chceme poďakovať všetkým zainteresovaným stranám za ochotu a ústretovosť problém riešiť. S troškou snahy môže každý spraviť svoje okolie lepším miestom pre život ako ľudí tak aj zvierat.