www.bionatural.sk

Tvorba komunálnych odpadov je neoddeliteľná súčasť života každého z nás. Pozrime sa na to koľko odpadu sme vo Svite vyprodukovali počas roku 2013 a koľko sme ho dokázali vyseparovať a zachrániť  tak pre ďalšie využitie.

Tvorba komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

V roku 2013 sa v meste vyprodukovalo celkovo 2 880,8 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov (DSO), čo je o 119 ton viac ako v roku 2012. Najviac odpadu predstavoval zmesový komunálny odpad 1 578,76 ton, nasledovaný drobným stavebným odpadom 1 122,43 ton a na území mesta sa vyseparovalo 169,63 ton odpadu. Každý obyvateľ tak priemerne vytvoril 381 kg odpadu, čo je o 58 kg viac ako je Slovenský priemer.

Tvorba KO Svit

Separovaný zber

V roku 2013 sa vo Svite vyseparovalo 169,63 ton odpadu + 10 ton biologicky rozložiteľného odpadu, čo je o 31,9 ton menej ako v roku 2012. Na jedného obyvateľa tak pripadá 23,75 kg vyseparovaného odpadu za rok, čo je medziročný pokles o 4,39 kg. Najviac sa v meste vyseparovalo papiera 77,9 ton, skla 75,9 ton a plastu 8,5 ton.

zlozenie separ zberu Svit

Zhrnutie

V meste Svit sa medziročne zvýšila tvorba komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (nárast o 4 %) a zároveň sa znížilo množstvo vyseparovaného odpadu (pokles o 15 %). Tvorba odpadu na jedného obyvateľa, je väčšia ako je priemer SR (Svit: 381 kg/oby./rok, SR: 323 kg/oby./rok), pri čom množstvo vyseparovaného odpadu na jedného obyvateľa, je pod priemerom SR (Svit: 23,75 kg/oby./rok, SR: 30, 28 kg/oby./rok).

Momentálna situácia nie je priaznivá a pri trende posledných troch rokov (zvyšuje sa tvorba odpadu a  klesá množstvo vyseparovaného odpadu), je ciel pre komunálne odpady stanovený Programom odpadového hospodárstva SR a POH Prešovského kraja jednoznačne nesplniteľný (cieľ je do roku 2015 vyseparovať minimálne 35 % z množstva vytvoreného komunálneho odpadu).

www.bionatural.sk