www.bionatural.sk

Sklo patrí medzi najstaršie používané materiály a jeho história siaha 3000 rokov do starého Egypta. Vyrába sa tavením z vysoko kremičitého piesku (sklársky piesok), má inertné vlastnosti a jeho výhodou je prakticky neobmedzený počet cyklov recyklácie. Sklenené črepy vo výrobe skla nahrádzajú ¼ sklárskeho piesku a znižujú potrebné množstvo energie na roztavenie o 43 %. Sklo sa využíva na rôzne účely od balenia potravín až po stavebné účely. Obalové sklo sa delí podľa farby na 3 kategórie, a to transparentné sklo, zelené sklo a hnedé sklo. Zaujímavosťou je, že z číreho skla je možné vyrobiť farebné, ale opačne to možné nie je. Preto sa zo skla vyseparovaného v rámci zberu vyrába len farebné sklo. Z tohto dôvodu sa v niektorých krajinách uplatňuje oddelený zber číreho skla a skla farebného.

Na separáciu skla slúžia kontajnery ZELENEJ FARBY.

zeleny kosObr. 1. Kontajnery na separáciu odpadov zo skla.

Obaly zo skla sa pre ľahšiu identifikáciu a separáciu označujú recyklačnými značkami.

glObr. 2. Recyklačné značky – sklo.

Sklo – (GL)

Najčastejšie sa s ním stretnete v podobe fliaš, pohárov na nápoje, zaváraninových pohárov, rôznych nádob, dekoračných predmetov, tabuľového skla z okien.

flaskyObr. 3. Príklad obalov zo skla.

Pred vhodením sklenených obalov do kontajnera ich prosím opláchnite od zvyškov potravy.

Do zelených kontajnerov na sklo nevhadzujte:

 • porcelán
 • bezpečnostné sklo z automobilov
 • sklo s drôteným výpletom
 • žiarovky, žiarivky a neónové trubice
 • zrkadlá

 

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)

Je najnovšou povinnou zložkou separovaného zberu odpadov. Jedná sa o odpad pochádzajúci zo zvyškov potravy, odpadu zo záhrad a verejnej zelene. Takýto druh odpadu tvorí až  40  % komunálneho odpadu a jeho využitím by významne kleslo množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Od januára 2013 by mal byť štandardnou súčasťou zberu separovaného odpadu v každej obci/meste.

Spôsobov zhodnocovania BRO odpadov je niekoľko.

 • domáce kompostovanie v malých kompostéroch na záhradách
 • priemyselné kompostovanie v kompostárni vybavenej bioreaktorom
 • energetické zhodnotenie biosplyňovaním

 

 Na separáciu bioodpadu sa väčšinou používajú kontajnery HNEDEJ FARBY.

hnedy kosObr. 4. Kontajnery na separáciu biologicky rozložiteľných odpadov.

BRO odpady

Sú všetky odpady organického pôvodu pochádzajúce z kuchýň a záhrad: zvyšky jedál, šupky zo zemiakov, zeleniny, staré pečivo, pokosená tráva, odrezky zo stromov, seno, lístie, piliny, papier znečistený potravinami.

cibulaObr. 5. Príklad BRO odpadu pochádzajúceho z kuchyne.

Do kontajnerov na zber biologicky rozložiteľných odpadov nevhadzujte.

 • iný ako biologický materiál
 • BRO odpad znečistený chemikáliami
 • plastové vrecia

 

Ďakujeme že separujete odpad, pomáhate tým chrániť životné prostredie.

www.bionatural.sk