www.bionatural.sk

Od roku 2010 majú povinnosť všetky obce a mestá na Slovensku zabezpečiť separovaný zber štyroch druhov odpadov (plasty, kovy, sklo a papier). V roku 2013 k týmto zložkám odpadov pribudol aj biologicky rozložiteľný odpad (BRO). Pozrime sa spoločne na to, ako tieto druhy odpadov správne separovať a ktoré odpady to vlastne sú.

 Plasty

Patria medzi najrozšírenejšie druhy obalových materiálov a stretneme sa s nimi skoro u každého výrobku. Plastov sa vyrába veľké množstvo a najčastejšie sa môžete stretnúť s PET – polyetyléntereftalát , PS – polystyrén, PP – polypropylén, PVC – polyvinylchlorid, HDPE – polyetylén vysokej hustoty a LDPE – polyetylén nízkej hustoty. Plasty predstavujú 11% z celkového množstva komunálnych odpadov a väčšina z nich je pomerne efektívne recyklovateľná. Ich nebezpečenstvo pre životné prostredie spočíva v ich dlhej dobe rozkladu, niektoré druhy plastov sa prakticky nerozkladajú a zostávajú v prostredí na stálo. Voľne pohodené plastové obaly sú neestetické a v krajine pôsobia ako pasce pre množstvo menších druhov živočíchov, ktoré v nich uviaznu a uhynú. Spaľovaním plastov sa do  ovzdušia uvoľňuje množstvo nebezpečných toxických látok poškodzujúcich zdravie. Ich separáciou šetríme primárne zdroje – ropu a znižujeme množstvo odpadov ukladaných na skládky.

Na separáciu plastov sa používajú kontajnery ŽLTEJ FARBY.

kontajnery zltej farbyObr. 1. Kontajnery na separáciu odpadov z plastu.

Pri separácii odpadov z plastov sledujte recyklačné značky umiestnené na výrobkoch.

PELDObr. 2. Recyklačné značky –  plasty.

PET-polyetyléntereftalát

Využíva sa najčastejšie na výrobu nápojových obalov, obalov od čistiacich prostriedkov, rastlinných olejov.

pet rastlinny olejObr. 3. Príklad obalov z PET plastov.

stlacit

 

Pred vhodením PET obalu do kontajnera ho prosím stlačte, zmenšíte tým jeho objem, do košov sa vojde viac odpadu a vozidlá nebudú zbytočne voziť „vzduch“. Aj takýmto jednoduchým spôsobom môžete zefektívniť zvoz odpadu.

 

 

HDPE-polyetylén vysokej hustoty, LDPE-polyetylén nízkej hustoty

Stretnete sa s nimi najmä v podobe fólii, vriec, nákupných tašiek, nádob od čistiacich prostriedkov, jogurtových nápojov, uzáverov od PET fliaš.

tescoObr. 4. Príklad odpadov z HDPE a LDPE plastov.

PP-polypropylén

Používajú sa na výrobu obalov od sladkostí, téglikov od jogurtov, obalov od kečupu, horčice, obalov od cestovín, rastlinných masiel.

masloObr. 5. Príklad obalov z PP plastov.

PS-polystyrén

Využíva sa najmä ako obalový materiál v rôznych podobách. Stretnúť sa s ním môžete v podobe téglikov od jogurtov a mliečnych výrobkov, termo obalov od jedla, používa sa ako izolačný stavebný materiál, ochranný obalový materiál od elektroniky.

jogurtObr. 6. Príklad obalov z PS plastov.

PVC-polyvinylchlorid

Patrí medzi plasty najviac poškodzujúce životné prostredia. Pri jeho spaľovaní dochádza k uvoľneniu chlóru a karcinogénnych dioxíov. Jeho recyklácia je zložitá a ročne sa v Európe zrecyklujú len 3 % zo všetkého PVC uvedeného na trh. Stretnúť sa s ním môžete v podobe obalov od jogurtových mliek, inštalatérskych trubiek, linolea.

trubkyObr. 7. Príklad výrobkov z PVC plastov.

Odpady z PVC plastov sa vo väčšine miest a obcí neseparujú, informujte sa preto na vašom obecnom/mestskom úrade, ako nakladať s týmto druhom odpadu.

Odpady z PVC nespaľujte, môžete si tým vážne poškodiť zdravie.ohen

Do žltých kontajnerov na plast nevhadzujte:

  • plasty znečistené ropnými látkami
  • plasty znečistené zeminou
  • gumu
  • molitan
  • podlahovú krytinu
  • väčšinou PVC

 

Ďakujeme že separujete odpad, tvoríte tým z bezcennej ekologickej záťaže cennú surovinu.

www.bionatural.sk