www.bionatural.sk

Kovové obaly a odpady z kovu sú zastúpené v komunálnom odpade 4 %. Využívajú sa vo veľkej miere, ako obaly na nápoje a potraviny. Najčastejšie sa môžete stretnúť s hliníkom (ALU) v podobe plechoviek od nápojov a železom (FE) v podobe konzerv. Kovové obaly sa dajú efektívne recyklovať, čo výrazne šetrí primárne zdroje, energiu a znižuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Separovaný zber kovových obalov je štandardnou súčasťou separovaného zberu odpadu v samosprávach a musí byt zavedený v každej obci/meste na Slovensku. Na zber tohto druhu odpadu sa používajú buď samostatné kontajnery červenej farby, prípadne sa zbierajú spoločne s plastom v žltých kontajneroch.

cerveny kosObr. 1. Príklad kontajnerov používaných na zber kovových obalov.

Pri separácii obalov z kovu  sledujte recyklačné značky umiestnené na ich povrchu.

feObr. 2. Recyklačné značky – Kovové obaly

Hliník – (ALU)

Najčastejšie sa používa na výrobu nápojových obalov – plechoviek, „mäkkých“ konzerv od paštét a  viečok od jogurtov.

skvarkovaObr. 3. Príklad obalov z hliníka.

bazant

 

Pred vhodením do kontajnera zmenšite objem plechoviek ich stlačením, pomôžete tým efektívnejšie využívať kapacitu kontajnerov a znižujete náklady na zvoz odpadu.

 

 

 

 

Železo – (FE)

Používa sa najmä ako obal v podobe konzerv od rôznych potravín, krmív pre zvieratá.

salcoObr. 3. Príklad obalov zo železa.

Pred vhodením kovových obalov do kontajnera ich prosím opláchnite od zvyškov potravy. Zabránite tak šíreniu zápachu z kontajnerov, zvyšky potravy nebudú lákať hmyz a v neposlednom rade uľahčíte prácu pracovníkom separačnej linky.

 

Do kontajnerov na zber kovových obalov nevhadzujte.

  • kovové obaly od farieb, lepidiel, chemikálií
  • obaly od zubných pást
  • kovové obaly kombinované s iným materiálom

 

Väčšie kusy kovového šrotu a objemné odpady z kovu je vhodnejšie odovzdať na zberný dvor, poprípade počkať na zvoz objemného odpadu, ktorý musí zabezpečiť každá obec minimálne 2 krát do roka.

Nápojové kartóny – (VKM)

Tieto obaly sa označujú tiež ako viacvrstvové kombinované materiály – VKM. Na obale ich označuje recyklačná značka C/PAP. Nápojové kartóny predstavujú približne 3 % z komunálneho odpadu. Ich recyklácia je zložitá z dôvodu ich zloženia z viacerých vrstiev spojených k sebe. Tieto odpady sa priamo nerecyklujú za účelom získania pôvodnej suroviny, ale materiálovo sa zhodnocujú a vyrába sa z nich stavebný materiál. Najznámejším druhom VKM obalu je TetraPak a PurePak. Separovaný zber týchto odpadov je dobrovoľný a záleží len na samospráve, či bude nápojové obaly zbierať. Ak takýto zber zavedie, sú občania danej obce povinný sa do zberu nápojových obalov zapojiť. Nápojové kartóny sa zvyčajne zbierajú spoločne do žltých kontajnerov na plast. Stretnúť sa môžete aj s ich zberom do osobitných kontajnerov, poprípade so zberom spoločne s papierom.

farebne kontajneryObr. 4. Príklad kontajnerov používaných na zber nápojových kartónov.

Pre jednoduchšiu identifikáciu nápojových kartónov sledujte recyklačné značky umiestnené na ich povrchu.

capObr. 5. Recyklačné značky – Nápojové kartóny.

Nápojové kartóny sa používajú na balenie mlieka, smotany, džúsov, paradajkového pretlaku a množstva iných potravín.

 

Tetra Pak

Jedná sa o viacvrstvový kombinovaný materiál zložený z vonkajšej strany z  papiera, fólie a z vnútornej strany z hliníka. Označuje sa recyklačným symbolom C/PAP 84.

tetrapakyObr. 6. Príklad nápojových kartónov – TetraPak.

Pure Pak

Tento VKM materiál sa skladá len z papiera a fólie. Označuje sa recyklačným symbolom C/PAP 81.

purepakObr. 7. Príklad nápojových kartónov – PurePak.

Nápojové kartóny pred vhodením do kontajnera opláchnite od zvyškov potravín a zmenšite ich objem.

Do kontajnerov na zber nápojových kartónov nevhadzujte.

  • iné kombinované materiály
  • nápojové kartóny znečistené chemikáliami

 

Ďakujeme že separujete odpad, pomáhate tak vytvárať nové pracovné miesta.

www.bionatural.sk