Vývoj technológií napreduje veľkou rýchlosťou, a tak meníme elektroniku za novšiu a modernejšiu oveľa častejšie, ako tomu bolo v minulosti. Tento rýchly rozvoj má za následok neustály rast množstva odpadu pochádzajúceho z elektrozariadení. Našťastie existuje niekoľko možností ako sa nepotrebného televízora, mobilu, počítača alebo chladničky ekologicky zbaviť.

 

Čo patrí medzi elektroodpad

Všetky elektrické a elektronické zariadenia ako sú počítače, mobily, televízory, monitory, chladničky, vysávače, žiarivky, batérie, akumulátory a podobne.

Elektroodpad patrí medzi nebezpečné odpady, a preto:

  • Nevhadzujte elektroodpad do bežného koša na domový odpad. Elektroodpad obsahuje množstvo vzácnych kovov a využiteľných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť. Tým, že ich odhodíte do koša, im nedáte šancu na recykláciu a skončia tak bez využitia na skládke.

 

  • Nerozoberajte elektroodpad sami. Niektoré druhy zariadení obsahujú nebezpečné látky, ktoré škodia životnému prostrediu a vášmu zdraviu. Neodborným rozoberaním, napr. starších chladničiek dochádza často k úniku chladiaceho plynu (používali sa freóny- halogenderiváty uhlovodíkov), ktorý  vážne poškodzuje ozónovú vrstvu.

 

elektroSymbol označujúci elektrozariadenie

Ako sa ekologicky zbaviť elektroodpadu

Možností je niekoľko:

  • Odovzdajte ho pri kúpe nového elektrospotrebiča v predajni. Všetci predajcovia elektrozariadení sú povinní v rámci systému spätného odberu, pri kúpe nového spotrebiča, od vás bezplatne odobrať starý spotrebič. Elektrický spotrebič musí byť rovnakého typu ako ten, ktorý kupujete (t.j. pri kúpe novej chladničky vám starú odoberú) a nesmú mu chýbať hlavné časti (nesmie byť rozobratý).

 

  • Odneste ho na zberný dvor. Väčšina miest a obcí má zriadené zberné dvory, kde môžete bezplatne odovzdať elektroodpad. Na zbernom dvore vám odoberú aj nekompletné elektrozariadenie.

 

  • Odovzdajte ho počas mobilného zberu. Obec, ktorá nemá zberný dvor, zabezpečuje pomocou oprávnenej organizácie bezplatný mobilný zber elektroodpadu. O tomto zbere  musí obec svojich obyvateľov vopred informovať.

 

Nech sa už rozhodnete odovzdať elektroodpad akoukoľvek formou, zabezpečíte tak jeho odborné spracovanie a recykláciu, ktorá významne napomáha ochrane životného prostredia, a tým aj vášho zdravia.