Ochrana prírody má množstvo podôb, najmä tá praktická časť. Jednou z nich je aj ochrana vtákov a netopierov pri  zatepľovaní budov.

Hniezdna sezóna je v plnom prúde a na prvý pohľad chladné paneláky sa v skutočnosti hemžia životom. Ako svoje hniezdisko panelové domy (ale nie len tie) využívajú najmä dážďovníky tmavé, belorítky domové, vrabce domové a početnejšia skupinka netopierov.

A ako takáto ochrana prebieha? Začína už pri príprave projektu v rámci stavebného konania, kde sa vypracováva odborný posudok o výskyte chránených druhov živočíchov na budove. V skratke sa jedná o obhliadku budovy a jej zhodnotenie z hľadiska možného výskytu vtákov a netopierov. V posudku sa vypracuje postup stavebných prác tak, aby  sa minimalizoval dopad na hniezdiace/ ukrývajúce sa netopiere, určí sa koľko a kde sa umiestni búdok, prípadne akým spôsobom sa zabezpečí zachovanie hniezdisk alebo úkrytov.  Toto prebieha v rámci projektovej prípavy. Nasleduje tá podstatnejšia časť, a to realizácia navrhnutých opatrení priamo počas stavebných prác. Ochranné práce prebiehajú tak, že po postavení lešenia odborne spôsobilá osoba prezrie celú fasádu budovy a  skontroluje všetky poškodenia a dutiny na budove. Na to sa používa endoskopická kamera a inšpekčné zrkadielka. Nájdené úkryty sa farebne označia a podľa obdobia (hniezdne/mimohniezdne) sa buď zachovajú, ak je to možné alebo nahradia špeciálnymi búdkami. Tiež sa z objektu vysťahujú netopiere. Podstatou celých ochranných prác je, aby  nedošlo k uväzneniu vtákov a netopierov v dutinách a ich pomalej smrti a aby sa zachoval ich habitat aj po zateplení budovy. A keďže raz vidieť je viac ako stokrát počuť uvádzame malú fotoreportáž z jednej obhliadky v rámci environmentálneho dozoru.

Na panelových domoch vtáky a netopiere najčastejšie využívajú odvetrávanie strechy (atiku), kde hniezdia v konštrukcii budovy. Často vtáky zaletujú do otvorov priamo pri obhliadke a vo vzduchu počuť svišťanie ich krídiel.

Atikové otvory a iné dutiny sa všetky skontrolujú inšpekčnou kamerou a tie s pobytovými znakmi sa farebne označia. Keďže sa obhliadka konala v hniezdnej dobe tak sa osobitne (s výkričníkom) označili otvory s hniezdiacimi jedincami, v tomto prípade dážďovníka tmavého. Označené otvory zostanú priechodné aj po zateplení budovy.

Hniezdo dážďovníka tmavého v konštrukcii strechy, niekedy ich nájsť nie je vôbec jednoduché.

Nasleduje vyrezanie otvorov do izolantu ich úprava PVC rúrou a HACO mriežkou bez lamiel. Zároveň je potrebná neustála kontrola počas celej realizácie stavebných prác, aby nedochádzalo k ohrozeniu  hniezdiacich vtákov, keďže často stavbári nerešpektujú obmedzenia a pokyny. Výsledkom celého environmentálneho dozoru je zateplená budova a zachované hniezdne a úkrytové možnosti pre vtáky a netopiere, ktoré v našich mestách vytvárajú biologickú ochranu pred hmyzom a zároveň prinášajú kúsok prírody do betónovej džungle sídlisk.