www.bionatural.sk

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu.

 

kos2Značka znamená že obal po použití mate vhodiť do zbernej nádoby. V prípade recyklovateľného materiálu do príslušnej nádoby na separovaný odpad.

 

 

 

elektro

Znak označujúci elektrické a elektronické zariadenie vrátané batérii, žiaroviek a žiariviek. Tieto zariadenia patria medzi nebezpečné odpady, preto ich nevhadzujte do zberných nádob, ale odovzdajte ich v zberných dvoroch.

 

 

 

zeleny bod

Zelený bod – na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva.

 

 

 

PETTrojuholník zložený zo šípok znamená, že obal, alebo výrobok je recyklovateľný.  Súčasťou znaku je označenie materiálu z ktorého je obal vyrobený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov.

recyklacnesymboly2

V článku sú uvedené len symboly materiálov, ktoré sa zbierajú v rámci separovaného zberu odpadov v mestách a obciach.

www.bionatural.sk