www.bionatural.sk

Ak pominieme fakt že separácia je podľa zákona o odpadoch povinná pre všetkých pôvodcov odpadov, t.j. každého z nás, nájde sa aj množstvo iných dôvodov, prečo by sme mali separovať odpad. Hneď na začiatku si je potrebné povedať, že separácia nie je všeliek a ani nevyrieši v globále problém s odpadmi, môže však pomôcť zmierniť dopad ľudskej aktivity na životné prostredie.

Pretože:

Je to jednoduché a nenáročné

Separovať odpad je veľmi jednoduché. Princípom je rozdelenie odpadu na základe materiálu, t.j. rozoznať plastovú fľašu od sklenenej a podobne a to dokáže aj malé dieťa. Od roku 2010 je separovanie odpadu povinné pre všetky obce a mestá v SR a preto by malo byt dostupné aj vo vašej obci či meste.

Chránime tým životné prostredie

Zmyslom separácie odpadu je získanie materiálu vhodného na recykláciu tzv. druhotnej suroviny, ktorá nahrádza v procese výroby čiastočne alebo úplne primárne suroviny získané priamo z prírody. Využívanie druhotných surovín šetrí primárne zdroje, znižuje zaťaženie krajiny ťažbou, šetrí energiu, obmedzuje tvorbu skleníkových plynov a má množstvo ďalších pozitívnych vplyvov na životné prostredie.

Šetríme naše peniaze

Separáciou vytvárame z bezcenného odpadu cennú komoditu, ktorá sa následne predáva a tvorí zisk. Vyseparované zložky znižujú množstvo odpadu ukladaného na skládky a tým znižujú finančné náklady na zneškodnenie odpadu, čo následne umožňuje napríklad zníženie výšky dane za odvoz odpadu.

Vytvárame nové pracovné miesta

V porovnaní s klasickým skládkovaním je separácia odpadov náročnejšia na množstvo pracovníkov. Celý systém separovaného zberu od prvotného zvozu a roztriedenia, pokračujúc cez recykláciu materiálu, až po výrobu nových produktov vytvára veľké množstvo pracovných miest a podnikateľských príležitostí.

Ako separovať

Presný spôsob separácie vo vašej obci/meste je uvedený vo „všeobecne záväznom nariadení“ obce tzv. VZN a môže sa mierne odlišovať, ale vo všeobecnosti sa uplatňuje princíp rozdelenia zberných nádob „košov“ podľa farieb:

ŽLTÁ – Plasty: (často sa do týchto kontajnerov zbierajú aj kovy a nápojové kartóny – TetraPak, PurePak)
MODRÁ – Papier, kartón
ZELENÁ – Sklo
ČERVENÁ- Kovy (ak sa nezbierajú spoločne s plastom)
HNEDÁ – Biologicky rozložiteľný odpad

ZBERNÝ DVOR – je miesto, kde môžete bezplatne odovzdať iné materiály, ako sú: odpadové oleje, elektroodpad, vypálené žiarivky, pneumatiky, batérie, drobné stavebné odpady, starý nábytok.

Obec/mesto tiež musí minimálne 2 krát do roka (najčastejšie na jar a jeseň) zabezpečiť zber veľkoobjemového odpadu.

www.bionatural.sk