Práva a povinnosti obce v rámci odpadového hospodárstva (OH) stanovuje zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, konkrétne § 39.

Odpady s ktorými nakladá obec

Obec zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú na jej území.

 • komunálne odpady
 • drobné stavebné odpady

 

Povinnosti obce v OH

Obec musí zabezpečiť:

 • zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území (buď sama alebo prostredníctvom poverenej organizácie)
 • separovaný zber minimálne 5 komodít: papier, sklo, kov, plast, biologicky rozložiteľný komunálny odpad
 • na zber odpadu musí zaobstarať zberné nádoby obec (nie pôvodca odpadu)
 • umožniť množstevný zber odpadu pre podnikateľov a právnické osoby
 • umožniť zber elektroodpadu oprávnenej organizácii na území obce
 • zabezpečiť minimálne 2 krát do roka zber:
  • objemného odpadu z domácností
  • odpadu s obsahom škodlivín z domácností
  • drobného stavebného odpadu z domácností

Obec má povinnosť podľa § 6 zákona o odpadoch vypracovať program obce do 4 mesiacov od schválenia programu kraja. Program slúži ako podklad na predchádzanie vzniku odpadov.

Obec podľa § 18  zodpovedá za odstraňovanie  nelegálnych skládok odpadov na svojom území, u ktorých nebol zistený pôvodca a odpad na skládke zodpovedá svojim zložením komunálnemu odpadu alebo drobnému stavebnému odpadu.

Obec vo veciach štátnej správy v odpadovom hospodárstve prejednáva priestupky podľa § 80 ods. 3 pism. a) a ukladá pokuty za priestupky.

 

Obec a všeobecne záväzné nariadenie  o odpadoch

Podrobnosti o nakladaní s odpadmi obec určí vo všeobecnom záväznom nariadení (VZN). VZN musí reflektovať novelizácie zákona o odpadoch a musí vychádzať z platnej hierarchie odpadového hospodárstva.

 • predchádzanie vzniku odpadov
 • príprava na opätovné použitie
 • recyklácia
 • iné zhodnocovanie, napr. energetické
 • zneškodňovanie

VZN obsahuje najmä podrobnosti o:

 • nakladaní s komunálnymi odpadmi
 • nakladaní s objemným odpadom, drobným stavebným odpadom, odpadom s obsahom škodlivín
 • nakladaní s reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchýň a reštaurácií
 • nakladaní s elektroodpadom

Konkrétne by malo VZN obce obsahovať:

a) Systém zberu odpadu v obci:
 • vrecový
 • kontajnerový
 • množstevný

b) Akým spôsobom sa nakladá s komunálnym odpadom:
 • druh a objem zberných nádob na komunálny odpad
 • frekvencia zvozu komunálneho odpadu
 • podmienky množstevného zberu odpadu

c) Akým spôsobom sa nakladá so separovaným odpadom:
 • jednotlivé kategórie separovaných zložiek odpadov, minimálne: papier, sklo, kov, plast, biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)
 • špecifikácia separovaných zložiek odpadu (čo patrí do plastu, do papiera atď.)
 • spôsob zberu separovaných zložiek odpadu (označenie a druh nádob)
 • frekvencia zvozu separovaných zložiek odpadu

 

Za zber BRKO odpadu vzniknutého v domácnostiach fyzických osôb zodpovedá obec.

d) Akým spôsobom sa v obci nakladá s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom od prevádzkovateľov kuchýň a reštaurácií:
 • obec určí povinnosti pri nakladania s  BRKO odpadom od prevádzkovateľov kuchýň a reštaurácii

Za zber BRKO odpadu vzniknutého u  právnických osôb (reštaurácie, jedálne) zodpovedajú ich prevádzkovatelia (nie obec).

e) Akým spôsobom sa zabezpečuje zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, odpadu s obsahom škodlivín:
 • podmienky prevádzky zberného dvoru, ak ho obec prevádzkuje (druh odpadu ktorý sa zbiera, podmienky odovzdania odpadu na zberný dvor)
 • spôsob zberu  objemného odpadu (minimálne 2 krát za rok)
 • spôsob zberu drobného stavebného odpadu (minimálne 2 krát za rok)
 • spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (minimálne 2 krát za rok)
f) Akým spôsobom sa v obci nakladá s elektroodpadom:
 • obec určí miesto, kde sa odovzdáva elektroodpad (zberný dvor, iné miesto prevádzkované oprávnenou organizáciou)
 • ak obec nemá  zberný dvor, určí kalendár zvozu elektroodpadu priamo z domácností
 • obec určí možnosti odovzdania elektroodpadu formou spätného odberu na území obce

 

Financovanie odpadového hospodárstva obce

Obec hradí náklady na činnosti spojené s  komunálnym a drobným stavebným odpadom z miestneho poplatku. Miestny poplatok určí obec v samostatnom VZN o poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady.

Súvisiace dokumenty na stiahnutie