Ochrana drevín

  0
  81
  www.bionatural.sk

  Verejná zeleň a najmä stromy majú svoje nezastupiteľné miesto v urbanizovanom prostredí, v ktorom plnia množstvo významných a nenahraditeľných funkcií. Ak si uvedomíme spoločenskú hodnotu drevín rastúcich v meste (tá je výrazne vyššia ako u stromov rastúcich v lese a pohybuje sa v 100 až 1000 eur) a čas potrebný na rast stromu, je jasné, že akékoľvek škody spôsobené nesprávnou údržbou prípadne neodôvodneným výrubom sú len ťažko napraviteľné. Z týchto dôvodov je nevyhnutné pristupovať ku každému výrubu stromov zodpovedne, odborne a predchádzať tak prípadným škodám na životnom prostredí.

  Ochrana drevín spadá do kompetencie mestského/obecného úradu, ktorý ako orgán ochrany prírody a krajiny v odôvodnených prípadoch a pri splnení všetkých legislatívnych požiadaviek môže povoliť výrub drevín. Mesto/obce taktiež musí informovať prostredníctvom svojej internetovej stránky o správnych konaniach týkajúcich sa ochrany prírody a krajiny, pod ktoré výrub drevín spadá.

  Ako občianske združenie, ktorého činnosťou je ochrana prírody a krajiny sa podľa § 82 ods. 3 a ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny môžeme zúčastňovať správnych konaní týkajúcich sa výrubu drevín.

  Ako účastníci konania máme právo:

  • nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie

  • zúčastňovať sa miestnej obhliadky dreviny chystanej na výrubu

  • vyjadrovať sa k podkladom rozhodnutia

  • doručuje sa nám rozhodnutie

  • môžeme podať odvolanie a návrh na obnovu konania

  Spoločne s oddelením životného prostredia a technických činností mesta Svit sa budeme zúčastňovať vybraných správnych konaní a prostredníctvom našej stránky Vás budeme informovať o ich priebehu.

  Informácie o správnych konaniach týkajúcich sa výrubu stromov v meste Svit nájdete na stránke mesta Svit.

   

  www.bionatural.sk