Monitoring výskytu synantropných druhov vtákov a netopierov na území mesta Svit

0
255
www.bionatural.sk

Rozvoj spoločnosti v druhej polovici 20. storočia a s tým spojený rozvoj sídiel, viedol k strate pôvodných  biotopov pre veľké množstvo živočíchov. Túto stratu živočíchy kompenzovali prispôsobením sa životu v blízkosti človeka (synantropizáciou) a využili tak nové možnosti, ktoré im urbanizované prostredie ponúkalo.  Niektoré živočíchy sa na nové podmienky adaptovali natoľko, že sa v prírodnom prostredí už prakticky nenachádzajú a stali sa úplne závislé na ľudských sídlach.

Medzi druhy úplne závislé na urbanizovanom prostredí patria dážďovníky tmavé (Apus apus), belorítky domové (Delichon urbica), lastovičky domové (Hirundo rustica), vrabce domové (Passer montanus) a niektoré druhy netopierov, napr. raniak hrdzavý (Nyctalus noctula) a večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), ktoré využívajú staré budovy a najmä nezateplené panelové domy na hniezdenie a prezimovanie. Práve nezateplené panelové domy sú vďaka množstvu otvorov (dilatačné špáry, atikové otvory, praskliny v plášti) pre vtáky a netopiere lákavé a poskytujú im ideálne úkryty. Posledné desaťročie je však spojené s postupným zatepľovaním a rekonštrukciou domov, a tým aj zánikom vhodných úkrytov. Navyše počas zatepľovania sa často stáva, že sú vtáky a netopiere uväznené vo svojich úkrytoch a sú tak odsúdené na pomalú smrť.

Na Slovensku sú všetky druhy voľne žijúcich vtákov a netopierov zákonom chránené a ich zbytočným úhynom dochádza k značným ekologickým a ekonomickým škodám (napr. jedinec dážďovníka tmavého má spoločenskú hodnotu 460 € a raniak hrdzavý 230 €). Aby sa takýmto prípadom zabránilo, je potrebné poznať lokality výskytu týchto živočíchov a na základe týchto poznatkov uskutočniť účinné ochranné a kompenzačné opatrenia, ktoré sú pri stavebných úpravách zo zákona povinné. Na projekte monitoringu spolupracujeme so stavebným úradom vo Svite, ktorému poskytneme vypracovanú mapu prioritných lokalít pre hniezdenie vtákov a úkrytov netopierov na území mesta, čím sa zefektívni ich ochrana pri stavebných činnostiach.

Hlavný cieľ projektu:
Zmapovanie výskytu dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov (Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus) na území mesta Svit.

Čiastkové ciele:

  • zmapovanie potenciálnych a obsadených stanovísk vhodných na úkryt a hniezdenie vtákov a netopierov na budovách v meste Svit,
  • vypracovanie mapy prioritných lokalít pre hniezdenie dážďovníka tmavého a úkrytov netopierov na území mesta Svit,
  • publikácia zistených údajov v on-line databáze AVES Symfony ,
  • výroba a inštalácia vtáčích búdok a úkrytov pre netopiere na vhodných lokalitách v meste Svit,
  • propagácia ochrany cieľových druhov vtákov a netopierov.

 

 

Realizácia projektu:
Február – December 2015

Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta SVIT.

www.bionatural.sk