www.bionatural.sk

Aj keď praktická ochrana prírody má svoje nezastupiteľné miesto, často krát sa dá prírode efektívne pomôcť pomocou pera a papiera. Povoľovanie výnimiek zo zákona o ochrane prírody je byrokratický proces, do ktorého sa môžu zapájať aj organizácie venujúce sa ochrane životného prostredia, a tým pozitívne ovplyvňovať naše spoločné životné prostredie. Keďže nám nie je jedno čo sa deje okolo nás, zapájame sa do správnych konaní  aj my a ako vidieť z posledného prípadu, má táto iniciatíva zmysel.

V jednom z posledných správnych konaní na MŽP SR sa nám podarilo spolu s kolegami zo SOS/BirdLife Slovensko zamedziť vydaniu výnimky na odchyt vtákov pre jednu deratizačnú firmu, ktorá plánovala rozšíriť svoje portfólio o depaserizačné služby (odchyty vtákov v potravinách, skladoch…). Na týchto službách nie je nič zlé ak sa vykonávajú odborne, avšak v tomto prípade vládlo podozrenie, že dotyčná firma nedisponuje schopnosťami ani pracovníkmi, ktorí by vedeli odborne a bezpečné odchytávať vtáky. Sme radi, že Ministerstvo životného prostredia SR sa stotožnilo s našimi argumentmi a zamietlo žiadosť (riaditeľstvo ŠOP SR odporúčalo výnimku udeliť) a postavilo sa tak za záujmy ochrany prírody a chránených druhov (koniec koncov je to ich poslaním). Depaserizáčné služby sú potrebné ako z hľadiska hygieny, tak aj ochrany vtákov, avšak je potrebné ich vykonávať odborne s ohľadom na skutočnosť, že sa pracuje s chránenými druhmi živočíchov. Na tomto príklade je vidieť, že aj občianska spoločnosť sa môže a aj by sa mala aktívnej podieľať na ochrane svojho ŽP. Pre tých, ktorí sa chcú pozrieť ako vyzerá argumentačný „tenis“ s MŽP SR prikladáme záverečné rozhodnutie so súhrnom celého správneho konania.

www.bionatural.sk