www.bionatural.sk

Novela zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorá bola schválená vo štvrtok 26. 6. 2014, prináša pozitívnu zmenu v oblasti ochrany drevín a najmä nelesnej drevinovej vegetácie.

Novela zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny opäť mení podmienky výrubu drevín mimo zastavaného územia obce (extravilánu) a vracia ho do stavu, ktorý platil pred 1. januárom 2014. To znamená, že na výrub drevín mimo obce s priemerom nad 40 cm a krovín nad 10m2 bude opäť nutný súhlas orgánu ochrany prírody (väčšinou obce). Predchádzajúca novela uvoľnila podmienky na výrub stromov v extravilánoch a umožnila tak bez povolenie rúbať stromy do obvodu 80 cm meraným na kmeni vo výške 130 cm a kry o výmere do 20m2. Tento krok bol kritizovaný environmentálnymi organizáciami a ochrancami prírody, ktorí sa obávali, že povedie k nekontrolovateľnému výrubu nelesnej drevinovej vegetácie, ktorá je vhodným a ľahko dostupným zdrojom biomasy na výrobu štiepky využiteľnej a štátom hojne podporovanej ako alternatívny zdroj energie. Práve tieto stromy a kríky, ktoré rastú pozdĺž poľných ciest, vodných tokov, či v remízkach, predstavujú významný ekostabilizačný prvok v krajine, vytvárajú územný systém ekologickej stability a sú biotopom mnohým užitočným a vzácnym živočíchom. Tento fakt si zjavne uvedomil aj envirorezort a vrátil sa k pôvodnému zneniu zákona a tým aj účinnejšej ochrane drevín.

Druhou novinkou je nová právomoc obci v oblasti boja s inváznymi druhmi rastlín. Obce budú môcť po novom prikázať vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemkov, aby z nich predpísaným spôsobom odstránili invázne rastliny. V prípade ak majiteľ invázne rastliny neodstráni, bude ich môcť odstrániť orgán ochrany prírody na náklady majiteľa.

www.bionatural.sk