www.bionatural.sk

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo predbežné stanovisko k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, ktorá má za ciel znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek a tým ich vplyv na životné prostredie.

Zmena smernice má za cieľ znížiť množstvo používaných plastových tašiek. Plastové tašky sú obľúbené pri prenášaní nákupov z obchodov a podľa odhadu v roku 2010 použil každý občan EÚ 198 kusov plastových tašiek (na Slovensku až 466 ks.), ktorých vaľká časť bola použitá len raz. Odhaduje sa tiež, že v roku 2010 bolo v EÚ zahodených do prostredia približne 8 miliárd plastových tašiek. Tieto tašky v prostredí pretrvávajú dlhú dobu a predstavujú nebezpečenstvo najmä pre vodné a morské ekosystémy. Spotreba plastových tašiek neustále narastá, pri čom sa ich recykluje len malé množstvo.

Problematika pohodených plastových tašiek sa dotýka priamo aj Slovenska. Na Slovensku podľa Analýzy litteringu v prostredí SR (Ladomerský, Veverka 2005) predstavujú plastové tašky v mestách 1,5 – 8,4 hm. % a na cestách 2,4 – 15,4 hm. % z celkového množstva pohodeného odpadu v krajine. Podľa našej analýzy litteringu pozdĺž cestných komunikácií okresu Poprad z roku 2012 predstavujú plastové tašky 3 – 13,4 hm. % z pohodeného odpadu.

V analýze vplyvu navrhovaných politík zameraných na zníženie množstva plastových tašiek uskutočnenej Európskou Komisiou pre ŽP sa uvádzajú štyri varianty opatrení na dosiahnutie cieľov. Variant č. 1 je nulový t.j. žiadne opatrenia by sa neprijali (predpokladané zníženie používania plastových tašiek na jedno použitie o 0 %). Variant č. 2 je založený na dobrovoľnom záväzku maloobchodníkov, že nebudú poskytovať plastové tašky (predpokladané zníženie používania plastových tašiek na jedno použitie o 55 %). Variant č. 3 vychádza zo stanovenia preventívnych cieľov v rámci EU (predpokladané zníženie používania plastových tašiek na jedno použitie o 80 %). Variant č. 4 je úplný zákaz distribúcie plastových tašiek na jedno použitie v krajinách EU (predpokladané zníženie používania plastových tašiek na jedno použitie o 100 %).

V stanovisku MŽP sa uvádza, že Slovenská republika podporuje návrh smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, ktorej cieľom je obmedziť negatívny vplyv plastových tašiek na prostredie. Zároveň, ale nesúhlasí so zavedením plošného zákazu distribúcie takýchto tašiek (variant č. 4)  a podporuje dobrovoľné opatrenia zamerané na maloobchodníkov (variant č. 2), ktorí by na základe dobrovoľnej dohody prestali poskytovať plastové tašky na jedno použitie. Taktiež podporuje stanovenie preventívneho cieľa týkajúceho sa predchádzania vzniku odpadu z plastových tašiek na jedno použitie (variant č. 3). MŽP SR v stanovisku konštatuje, že na Slovensku veľká časť predajcov už spoplatnila plastové tašky na jedno použitie a neponúka ich zdarma, čo prinieslo výrazné zníženie ich spotreby a zároveň motivuje ľudí, aby sa správali ekologicky a používali opakovane použiteľné tašky.

Odporúčania revízie smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov by mali byť prerokované na jar 2014.

Súvisiace dokumenty na stiahnutie

[wpdm_file id=40]

[wpdm_file id=41]

[wpdm_file id=42]

[wpdm_file id=43]

www.bionatural.sk