www.bionatural.sk

Sú na rôznych miestach, rôzneho zloženia a rôznej veľkosti, spoločná je však ich výpovedná hodnota o úrovni obyvateľstva a jeho vzťahu k životnému prostrediu. Rozoberať, prečo ľudia konajú tak, ako konajú a znečisťujú si vlastné, bezprostredné životné prostredie, je na samostatný článok.  V rámci tohto článku sa zameriame na to, ako sa na čierne skládky pozerá zákon  č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch), aké povinnosti má občan, vlastník pozemku a dotknuté orgány (obec, okresný úrad ŽP).

Ako chápe nelegálnu skládku zákon?

Na rozdiel od bežného človeka, ktorý si pod týmto pojmom predstaví hromadu odpadkov niekde pri potoku, zákon o odpadoch pojem nelegálna skládka nepozná a konkrétne nedefinuje. Čo však definuje, sú povinnosti pôvodcov odpadov a tie sa vzťahujú aj na čierne skládky.

Aké povinnosti má pôvodca odpadov?

Povinnosti fyzických a právnických osôb stanovuje § 18 zákona o odpadoch a k problematike čiernych skládok sa viažu nasledujúce odseky.

§ 18 ods. 2 pism. a)b)c)

  • Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c)  nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

Aké povinnosti má vlastník nehnuteľnosti? 

Vlastník, správca alebo nájomník nehnuteľnosti má povinnosť bezodkladne oznámiť prítomnosť čiernej skládky na svojom pozemku. Konkrétne o tom hovorí:

§ 18 ods. 7)

  • Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

 

A toto oznámenie by malo rozbehnúť celú byrokratickú mašinériu, na konci ktorej by malo byť odstránenie čiernej skládky, odhalenie jej pôvodcu, spokojnosť zainteresovaných strán a krajšie, zdravšie prostredie.

Ako by to malo prebiehať?

Okresný úrad na základe podnetu začne konanie na zistenie osoby, ktorá túto skládku vytvorila. Ak sa mu to podarí zistiť, nariadi jej túto skládku odstrániť na vlastné náklady, pričom túto skládku musí odstrániť subjekt poverený obcou.

§ 18 ods. 8)

  • Okresný úrad na základe oznámenia podľa odseku 7, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 10, alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.

 

Ak okresný úrad nezistí, kto je pôvodcom čiernej skládky, začne sa zameriavať na majiteľa, správcu alebo nájomníka pozemku, či nie je náhodou pôvodcom on, poprípade či dostatočne zabezpečil svoj pozemok.

§ 18 ods. 9 pism. a)b)c)

  • Ak sa podľa odseku 8 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, okresný úrad začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti

a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov, 26) alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, 27) alebo
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.

Ak okresný úrad majiteľovi dokáže napr. nedostatočné zabezpečenie pozemku, zaplatí likvidáciu čiernej skládky on a náklady na odstránenie tejto skládky si bude môcť vymáhať od osoby, ktorá ju vytvorila (v prípade, že sa mu ju podarí nájsť).

§ 18 ods. 10)

  • Ak sa v konaní podľa odseku 9 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, niektorá zo skutočností uvedených v odseku 9 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti; odsek 8 druhá veta platí rovnako.

 

Ak sa nepodarí zistiť pôvodcu nelegálnej skládky a ani sa nedokáže zodpovednosť za vznik skládky majiteľovi pozemku, odstráni skládku na vlastné náklady okresný úrad, ale ak čierna skládka svojím zložením zodpovedá komunálnemu odpadu alebo drobnému stavebnému odpadu, musí čiernu skládku odstrániť obec.

§ 18 ods. 11)

  • Ak sa podľa odseku 8 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 9 nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 9 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad ; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom

 

Ako to niekedy (často) prebieha?

Čierne skládky sa väčšinou nachádzajú v extravilánoch miest a obcí a sú na miestach, ktoré sú ľahko dostupné, ale zároveň dostatočne skryté. Bohužiaľ sú tieto pozemky často nevyužívané, s ťažko identifikovateľným majiteľom a v podstate nikomu nevadí, že sa na nich čierna skládka nachádza. Z tohto dôvodu takúto skládku nikto neohlási a kompetentné úrady ani nezačnú konať, keďže z vlastného podnetu konať nemusia.

Jedným z ďalších častých dôvodov nečinnosti je previazanosť obyvateľstva, najmä v menších obciach, s jej vedením a konkrétnymi úradníkmi, z čoho plynie neochota čokoľvek riešiť (veď nedám pokutu svojmu známemu). A netreba zabúdať aj na to, že predstavitelia obce sú volení občanmi a akékoľvek perzekúcie by sa mohli vrátiť ako bumerang v podobe nezvolenia v budúcich voľbách.

Ak už niekto podnet o výskyte čiernej skládky podá, stáva sa že príslušné úrady ho ignorujú, vyhovárajú sa, že danú lokalitu nenašli, poprípade tvrdia, že skládka sa nachádza na súkromnom pozemku a nemôžu ju odstrániť. Problémom je aj to, že väčšina čiernych skládok svojim zložením spadá pod komunálne alebo drobné stavebné odpady, ktoré padajú na hlavu obce. Obec väčšinou nemá dostatočné finančné prostriedky na odstránenie čiernej skládky a tak ju nechá bez povšimnutia tam, kde je.

Aj keď sa môže zdať, že akákoľvek osobná aktivita smerujúca k zlepšeniu životného prostredia nemá zmysel, nie je tomu tak a práve tlak verejnosti či jednotlivcov dokáže zmeniť viac, než by ste čakali. Nabudúce si povieme, čo pre túto zmenu môžete urobiť Vy sami.

www.bionatural.sk