www.bionatural.sk

V roku 2015 sme realizovali projekt zameraný na mapovanie výskytu dážďovníka tmavého a budov vhodných pre jeho hniezdenie. Okrem mapovania sme sa zamerali na podporu hniezdnych a úkrytových možností pre dážďovníka a netopiere na území mesta a osvetovú prácu s verejnosťou.

V priebehu letných mesiacov v období hniezdenia dážďovníka tmavého sme uskutočnili mapovanie jeho výskytu, počas ktorého sme obhliadli všetky budovy s výškou nad 3 poschodia. Celkovo sme obhliadli viac ako 80 budov, z ktorých v 12 prípadoch sme priamo potvrdili hniezdenie dážďovníka tmavého a zistili viac ako 40 budov, ktoré obsahujú vhodné otvory (atikové otvory, dilatačné špáry, praskliny v obvodovom plášti, prístupné podkrovné priestory) a umožňujú hniezdenie. Zaznamenali sme aj 23 zateplených budov, v ktorých v minulosti mohli dážďovníky hniezdiť, no momentálne sú pre hniezdenie nevhodné. Alarmujúci je fakt, že len v jednom prípade boli pri zatepľovaní realizované kompenzačné opatrenia, aj keď ich realizáciu prikazuje zákon o ochrane prírody a krajiny. Na základe výsledkov terénneho mapovania sme v prostredí GIS vypracovali mapu výskytu dážďovníka tmavého a jeho potenciálnych úkrytov v meste Svit, ktorú sme dali k dispozícii miestnemu stavebnému úradu, Okresnému úradu Poprad – odboru starostlivosti o životné prostredie a Štátnej ochrane prírody SR – správa TANAPu. Teší nás jej okamžitá aplikácia a na základe našich informácií sa začali určovať stavebné podmienky pri zatepľovaní budov vo Svite.

mapa_apus_svitMapa výskytu dážďovníka tmavého (Apus apus) v meste Svit v roku 2015.

Okrem mapovania sme sa venovali aj podpore hniezdnych a úkrytových možností. Na budovy ZŠ Mierová sme umiestnili 1 šesťkomorovú búdku pre dážďovníky a 2 dvojkomorové boxy pre netopiere. Takto sme vytvorili nové hniezdne možnosti pre 6 párov dážďovníka tmavého a úkrytové možnosti pre viac ako 140 netopierov. V rámci akcie Naše Mesto sme na Babe vyvesili 3 drevené búdky pre lesné druhy netopierov.

foto_apus_svitBúdky pre netopiere a dážďovníky inštalované vo Svite.

V rámci osvetovej činnosti sme vydali informačný leták, ktorý je určený pre žiadateľov o stavebné povolenie a je k dispozícii na stavebnom úrade vo Svite. Taktiež sme aktívne komunikovali so zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR a Okresného úradu – odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorí privítali našu činnosť a prisľúbili nám spoluprácu pri ochrane synantropných vtákov a netopierov. V rámci osvety verejnosti sme uskutočnili niekoľko prednášok zameraných na ochranu dážďovníka, netopierov a ostatných druhov žijúcich v mestskom prostredí. Taktiež sme uverejnili niekoľko článkov v novinách mesta Svit a zaznamenali sme mediálny výstup aj v novinách Poprad.

aktivity_apus_svitNaše aktivity v rámci osvety a envirovýchovy.

Samozrejme týmto naša práca nekončí a v roku 2016 máme v pláne pokračovať v mapovaní a vyvesovaní búdok ďalej, a to konkrétne na území mesta Poprad a Vysoké Tatry. Samozrejme naše plány sú závislé na grantoch (momentálne máme podanú žiadosť o podporu projektu), príjmoch od darcov a výške príjmov z 2% z dane. Pevne veríme, že naša práca padne na úrodnú pôdu a prispeje k zlepšeniu biodiverzity v našich mestách.

Titulné foto: M. Ceľuch – SON

www.bionatural.sk