www.bionatural.sk

S litteringom sa každodenne stretávame na uliciach našich miest a obcí, pri cestách a čo je najsmutnejšie, aj pri prechádzkach v prírode. Je tak ako každé znečistenie, úzko spätý s činnosťou človeka, jeho environmentálnym povedomím a svedomím. S nárastom používania jednorázových spotrebných materiálov sa tento negatívny jav stal závažným problémom.

Čo je to littering?

Littering môžeme definovať ako voľne pohodený tuhý odpad v krajine, či už v urbanizovanom prostredí, pozdĺž ciest, vodných tokov alebo v prírode. Ide o odpad, ktorý môže niesť a odhodiť ľudská ruka a ktorý je umiestnený na nevhodnom mieste. Na rozdiel od čiernej skládky je literring pohodený odpad na väčšej ploche s malou koncentráciou. Typickým príkladom sú pohodené fľaše od nápojov, obaly od potravín, cigariet (a všetkého čo sa nevošlo do vrecka, tašky, batohu) na ulici, popri ceste alebo na odpočinkovom mieste pri turistickom chodníku.

littering foto

 

Čím je littering nebezpečný?

Littering znižuje estetiku krajiny a môže negatívne pôsobiť na turistický ruch. Vytvára v krajine tzv. hotspoty – priťahuje na seba objemnejšie odpady, čím prispieva ku vzniku čiernych skládok. Pohodený odpad predstavuje najmä v chránených územiach hrozbu pre živočíchy, ktoré často uviaznu v pohodených nápojových obaloch a následne uhynú. V neposlednom rade odstraňovanie litteringu predstavuje nemalé finančné náklady a zaťažuje rozpočty organizácií (správcov ciest, správy chránených území a vodných tokov) a samospráv (miest a obcí).

Zahraničné štúdie poukazujú na to, že odhadzovanie odpadu voľne do prostredia nie je ojedinelý jav, ale celkom bežná činnosť veľkej časti obyvateľstva. Napríklad britská environmentálna organizácia Keep Britain Tidy uviedla vo svojej správe „People who litter“ z roku 2007 výsledky prieskumu, v ktorom až 48 % oslovených Britov priznalo, že odhadzujú odpad mimo miest na to vyhradených. Ďalej uvádza, že množstvo odhodených nápojových obalov vzrástlo za posledných 14 rokov o 37 %. Obdobný prieskum uskutočnila organizácia Keep America Beautyful v roku 2009. V správe „Littering behavior in America“ uvádza, že 41 % z oslovených respondentov odhadzuje odpad do prostredia. Môžeme veriť, že obdobný prieskum by na Slovensku nedopadol o nič lepšie, stačí sa popozerať okolo seba.

Littering na Slovensku

V roku 2005 uskutočnila Technická univerzita vo Zvolene analýzu zloženia a výskytu litteringu vo vybraných lokalitách Slovenska. Cieľom práce bolo zistiť materiálové, hmotnostné a objemové zloženia pohodeného odpadu. Z analýzy vyplynulo, že najviac sa v prostredí nachádza odpadu z plastu 66,2 obj. % (graf č. 1). Z hľadiska funkčného určenia, dominovali v odpade nápojové obaly 38 obj. % (graf č. 2) a medzi nápojovými obalmi prevládali PET fľaše 82,79 obj. %  (graf č. 3).

litter 1

Graf č. 1

litter 2

Graf č. 2

litter 3

Graf č. 3

Autori analýzy na základe zistenia vysokého množstva nápojových obalov (okrem zálohovaných) v litteringu odporučili zavedenie zálohovacieho poplatku na jednorázové nápojové obaly v SR, ako jedno z účinných opatrení na zníženie množstva voľne pohodeného odpadu v prostredí. Systém zálohovania jednorázových nápojových obalov je zavedený vo viac ako 20 krajinách sveta, napr. vo Fínsku, Chorvátsku, Nemecku, Austrálii, 11 štátoch USA a iných. Po zavedení zálohovania sa napríklad v USA znížil výskyt pohodeného odpadu v prostredí o 30 % – 60 % a výskyt pohodených nápojových obalov klesol o 70 % – 80 %. Návratnosť nápojových obalov sa napr. vo Fínsku pohybuje cez 90 % u všetkých druhov obalov a podobné výsledky sú aj v ostatných krajinách. Na Slovensku stanovuje jednotlivé druhy zálohovaných obalov a výšku zálohy vyhláška č. 81/2011 Z.z. o zálohovaní nápojových obalov. Podľa tejto vyhlášky patria medzi zálohované obaly aj jednorázové nápojové obaly, konkrétne ide o PET obaly do 500 ml, PET obaly nad 500 ml a nápojové plechovky do 500 ml. Problémom je, že výška zálohy je stanovená sumou 0 €. De jure tak sú na Slovensku zálohované aj jednorázové nápojové obaly, ale de facto nemá nikto dôvoď ich vykupovať a ani vracať späť predajcom.

Občianske združenie Ekoton na jeseň v roku 2012 uskutočnilo vlastnú analýzu litteringu pozdĺž cestných komunikácii okresu Poprad, ktorej výsledky onedlho uverejníme.

Zaujímavé stránky zaoberajúce sa litteringom: www.keepbritaintidy.org, www.kab.org, www.bottlebill.org, www.litter.ie

www.bionatural.sk