Legislatíva-posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – platnosť od 1. 1. 2015

Zákon upravuje postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie, pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov, práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov na ŽP.

Vyhláška č. 113/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti

Príloha k vyhláške č. 113/2006 Z.z.

Smernice EÚ

Smernica 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie

Cieľom smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych úvah do prípravy a schvaľovania plánov a programov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja tým, že sa zabezpečí, v súlade s touto smernicou, vykonanie environmentálneho posudzovania určitých plánov a programov, ktoré majú pravdepodobne významné účinky na životné prostredie.

Smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie

Smernica sa vzťahuje na posudzovanie vplyvov tých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, ktoré môžu mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.