Legislatíva-odpady

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 1. 1. 2016

Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva, zriadenie Recyklačného fondu a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.

Zákon č. 17/ 2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, účinnosť od 1. 1. 2014

Zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko.

Prílohy k zákonu 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov

Vyhlášky

Vyhláška č. 365/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov

Vyhláška č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška 373/2015 Z.z. o o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Prílohy k vyhláške č. 315/2010

Vyhláška č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov

Vyhláška č. 125/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel

Prílohy k vyhláške č. 125/2004 Z.z

Vyhláška č. 135/2004 Z.z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov

Prílohy k vyhláške č. 135/2004 Z.z

Metodické usmernenia MŽP SR

Metodická pomôcka k vypracovaniu všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Usmernenie MŽP SR k programom odpadového hospodárstva obcí a programom odpadového hospodárstva pôvodcov

Usmernenie k zaraďovaniu odpadov z obalov podľa Katalógu odpadov

Usmernenie MŽP SR k § 81j ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

Usmernenie MŽP SR k § 2b ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

Smernice EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

Smernica ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí predchádzaním alebo znižovaním nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania.

Pravidlá a metódy výpočtu na overenie plnenia cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

Dokument stanovuje metódy výpočtu podielu komunálneho odpadu a stavebného odpadu a odpadu z demolácií, ktorý sa pripravuje na opätovné použitie, recykláciu alebo zhodnotenie materiálu (ostatnú konverziu materiálu) s cieľom overiť a monitorovať plnenie cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 smernice 2008/98/ES.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Smernica ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí predchádzaním alebo znižovaním nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení a nakladania s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zefektívňovaním takéhoto využitia v súlade s článkami 1 a 4 smernice 2008/98/ES, čím sa prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS

Táto smernica ustanovuje: pravidlá týkajúce sa uvedenia batérií a akumulátorov na trh, a najmä zákazu vedenia batérií a akumulátorov s obsahom nebezpečných látok a osobitné pravidlá zberu, spracovania, recyklácie a zneškodnenia použitých batérií a akumulátorov s cieľom doplniť príslušné právne predpisy Spoločenstva o odpade a podporovať vysokú úroveň zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov.

Smernica 2000/76/ES Európskeho parlamentu a Rady o spaľovaní odpadov

Cieľom tejto smernice je v najväčšej možnej miere predchádzať záporným vplyvom na životné prostredie alebo ich obmedzovať, najmä znečisťovanie emisiami zo spaľovania a spolu spaľovania odpadov do ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd a z toho vyplývajúce riziká pre zdravie ľudí.

Smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov