Legislatíva-ochrana prírody a krajiny

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, účinnosť od 1. 1. 2015

Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

Vyhlášky

Vyhláška č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – účinnosť od 1. 1. 2015

Metodické usmernenia

Metodické usmernenie Ministerstav životného prostredia SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k postupu štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie pri zabezpečovaní ochrany hniezdnej populácie dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov (Chiroptera) pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov

Smernice EÚ

Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín

Cieľom tejto smernice je prispievať k zabezpečeniu biologickej rôznorodosti prostredníctvom ochrany prirodzených biotopov divokej fauny a flóry na európskom území členských štátov, ktoré sú stranami zmluvy. Navrhnú sa opatrenia prijaté podľa tejto smernice, aby sa zachovali v prirodzenom stave ochrany alebo do takéhoto stavu obnovili, prirodzené biotopy a druhy divokej fauny a flóry európskeho významu. Opatrenia prijaté podľa tejto smernice berú do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky.

[wpdm_file id=48]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva

Táto smernica sa vzťahuje na ochranu všetkých druhov voľne žijúceho vtáctva prirodzene sa vyskytujúceho na európskom území členských štátov, na ktoré sa uplatňuje zmluva. Zahŕňa ochranu, starostlivosť a kontrolu týchto druhov a stanovuje pravidlá ich využívania. Uplatňuje sa na vtáky, ich vajcia, hniezda a ich biotopy.

[wpdm_file id=49]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb

Táto smernica sa týka kvality sladkých vôd a vzťahuje sa na tie vody určené členskými štátmi, ktoré potrebujú ochranu alebo zlepšenie ich kvality na účely ich vhodnosti pre život rýb. Táto smernica sa nevzťahuje na vody prírodných alebo umelých rybníkov využívaných na intenzívny chov rýb. Cieľom tejto smernice je ochrana alebo zlepšenie kvality tých tečúcich alebo stojatých sladkých vôd, v ktorých žijú alebo v ktorých potom, čo bude znížené alebo eliminované znečistenie, budú schopné žiť ryby patriace k:

a)pôvodným druhom zabezpečujúcim prírodnú rozmanitosť;

b)druhom, ktorých prítomnosť príslušné orgány členských štátov považujú za vhodnú na účely vodného hospodárstva.

[wpdm_file id=50]

Smernica Rady 1999/22/ES o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách

Cieľ tejto smernice je ochrana voľne žijúcich živočíchov a zachovanie biologickej diverzity prostredníctvom opatrení členských štátov zabezpečujúcich udeľovanie licencií a kontrolu zoologických záhrad v spoločenstve, a týmto posilňovať úlohu zoologických záhrad pri zachovávaní biologickej diverzity.

[wpdm_file id=51]