Legislatíva-obaly

Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223-2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s obalmi a pri zbere a zhodnocovaní odpadov z obalov, pôsobnosť orgánov štátnej správy pre obaly a odpady z obalov a zodpovednosť za porušovanie povinností v oblasti obalov s cieľom predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie, zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.

[wpdm_file id=21]

Vyhlášky

Vyhláška č. 81/2011 Z.z. o zálohovaní obalov na nápoje

[wpdm_file id=22]

Vyhláška č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

[wpdm_file id=23]

Prílohy k vyhláške č. 91/2011 Z.z

[wpdm_file id=24]