Úvod O nás

O nás

KTO SME?

OZ Ekotón združuje ľudí, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom všetci žijeme a ktoré všetci ovplyvňujeme. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a chceme svojou činnosťou prispieť k jeho zlepšeniu. Našimi aktivitami chceme pomôcť zlepšiť environmentálne povedomie občanov a firiem a poukázať na dôležitosť zodpovedného prístupu pri ochrane nášho spoločného životného prostredia. Sme presvedčení, že zmena myslenia jednotlivca je kľúčom k uvedomelejšiemu a zodpovednejšiemu správaniu celej spoločnosti voči životnému prostrediu.

Naše aktivity sa zameriavajú najmä na ochranu mestského životného prostredia. Venujeme sa zachovaniu biodiverzity na našich sídliskách, z ktorých sa v posledných rokoch vplyvom zatepľovania budov vytrácajú tradičné mestské (synantropné) druhy vtákov a netopierov ako je dážďovník tmavý, belorítka domová, raniak hrdzavý či večernica malá. V rámci ich ochrany sa venujeme mapovaniu ich výskytu, vykonávame obhliadky budov pred a počas stavebných prác, vstupujeme do stavebných konaní, komunikujeme so štátnou správou (ŠOP SR, OÚŽP, stavebné úrady), uskutočňujeme prednášky pre študentov a verejnosť a zlepšujeme hniezdne možnosti vyvesovaním hniezdnych búdok.

ČO JE TO EKOTÓN?

Pojem ekotón označuje okrajové, prechodné spoločenstvo medzi dvoma alebo viacerými ekosystémami. Ekotón v podstate prepája dva ekosystémy napr. les – lúka, vetrolam – pole a podobne. Charakteristickou črtou ekotónu je jeho okrajový (ekotonvý) efekt, čo znamená, že obsahuje znaky oboch dotýkajúcich sa ekosystémov, t.j. rastú v ňom rastliny a žijú živočíchy z oboch ekosystémov, čím dosahuje vysokú biodiverzitu (rozmanitosť živých foriem) a je odolnejší voči poškodeniu (disturbancii). Ekotónové stanoviska plnia tiež dôležitú úlohu pri toku energie a látok medzi susednými ekosystémami (ekosystém je dynamický systém previazaný vzťahmi).

A prečo sa naše združenie volá Ekotón? Tak isto ako ekotón v krajine, chceme aj my predstavovať prechod medzi dvoma systémami a to človekom a prírodou. Tento prechod symbolizuje aj naše logo predstavujúce dva dotýkajúce sa polmesiace, jeden symbolizuje spoločnosť a druhý životné prostredie.

ČO ROBÍME?

smerujúce k zvyšovaniu environmentálneho povedomia občanov a firiem v oblasti ochrany prírody, biodiverzity, trvalo udržateľného rozvoja.

samosprávam a podnikateľským subjektom pri realizácii trvalo udržateľných projektov určených na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí.

konzultačná a publikačná činnosť zameraná na prevenciu pred znečisťovaním životného prostredia.