www.bionatural.sk

Mesto Svit by malo od marca tohto roku spustiť do prevádzky centrum zhodnocovania BRO odpadov takzvanú „kompostáreň“, v ktorej sa má zhodnocovať okrem odpadu z údržby zelene aj biologicky rozložiteľný odpad pochádzajúci z domácností. V rámci projektu sa spustila v decembri 2013 informačná kampaň v mestských novinách.

Informačná kampaň je vedená formou jednotlivých panelov, ktoré majú obyvateľom priblížiť informácie o kompostovaní od ich zberu až po spracovanie. Doposiaľ bolo uverejnených  8 panelov, v dvoch číslach novín mesta Svit. Vzhľadom na to, že si viacero ľudí informačných panelov v novinách nevšimlo a považovalo ich za reklamu, uvádzame ich niekoľko na ukážku.

Kampan BRO 1

Kampan BRO 2

Pre tých, ktorým informácie uvedené v predchádzajúcich paneloch dostatočne neobjasnili dôvody a spôsob zberu BRO odpadov uvádzame niekoľko doplňujúcich informácií.

Čo to je BRO odpad: Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) sa nazýva aj „zelený odpad“,  je to odpad organického pôvodu podliehajúci rozkladu. BRO odpad v domácnostiach vzniká pri:

  • údržbe záhrad: pokosená tráva, lístie, odrezané konáre, slama, zvyšky rastlín, kôra.
  • v kuchyni: zvyšky zeleniny a ovocia (šupky od zemiakov, cibule, listy od karfiolu, šupky z pomarančov, banánov, ohryzky z jabĺk), staré pečivo, zvyšky jedla (zemiaky, ryža cestoviny, omáčky, polievky), škrupiny od vajíčok, vrecúška od čaju, výluh z kávy, filtre z kávovarov, zamastený papier od potravín a podobne.

compost

Čo je kompostovanie: Kompostovanie je proces, pri ktorom za prístupu vzduchu dochádza k rozkladu organického materiálu (zvyšky jedál, pokosená tráva a podobne) a vzniká stabilná látka-kompost. Stabilizovaný kompost je bez zápachu, svojou štruktúrou a farbou pripomína lesnú pôdu a má vysoký obsah živín. Využíva sa najmä ako hnojivo, ale svoje miesto nachádza aj pri terénnych úpravách a rekultiváciách skládok odpadov.

finished-compost

Prečo sa bude BRO odpad separovať: BRO odpad predstavuje približne 30 – 40 % objemu odpadu nachádzajúceho sa v našich košoch. Jeho separácia a následné spracovanie výrazne znižuje množstvo odpadu uloženého na skládku. Samozrejme, čím menej odpadu na skládku uložíme, tým menej zaň aj zaplatíme, čo šetrí peniaze podľa vzorca:  menej odpadu = menej poplatkov. Separáciou BRO odpadu taktiež chránime ovzdušie, pretože odpad uložený na skládke sa rozkladá a produkuje tzv. skládkový plyn, ktorý je skleníkovým plynom a negatívne ovplyvňuje klímu. V neposlednom rade zneškodňovanie BRO odpadov zakazuje zákon 223/2001 o odpadoch a od roku 2013 majú povinnosť separovať BRO odpady všetky mestá a obce na Slovensku.

odpadovy kos

Ako sa bude BRO odpad zbierať: BRO odpad sa v našom meste bude pravdepodobne zbierať do 240 litrových plastových nádob umiestnených pred domami. Zvoz odpadu by mal byť zvolený v krátkych intervaloch, aby nedochádzalo k rozkladu odpadu v košoch.

Ako bude fungovať kompostáreň vo Svite:  Vyseparovaný BRO odpad sa v kompostárni rozdrví na častice veľké maximálne 12 mm a vloží sa do hygienizačného zariadenia (aerobný fermentor), v ktorom sa odpad zohreje na 70oC, čím sa v ňom zabijú všetky patogény a odpad sa stane zdravotne nezávadným. Z fermentora sa následne odpad uloží do podlhovastých kôp s lichobežníkovým tvarom (tzv. hroble), kde za prístupu vzduchu dochádza k jeho premene na kompost (proces trvá cca.6 týždňov). Vzniknutý kompost je bez zápachu, pripomína lesnú pôdu a využíva sa ako hnojivo.

www.bionatural.sk