www.bionatural.sk

Slovenská republika patrí k tým členských štátom OECD, ktoré vypracovali svoj vlastný národný súbor indikátorov zeleného rastu.

Indikátory zeleného rastu SR vypracovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s odborníkmi medzirezortnej expertnej skupiny.

Indikátory slúžia na charakteristiku východiskovej situácie v SR z pohľadu zeleného rastu a sú vnímané ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky v budúcnosti.

Pre účely prezentácie doterajších výsledkov práce na národnej úrovni vypracovala SAŽP dvojjazyčnú propagačnú brožúru, ktorá bola v OECD predstavená pri príležitosti Fóra pre zelený rast a trvalo udržateľný rozvoj (13. – 14. novembra 2014).

Výber a metodika indikátorov SR sú založené na súbore indikátorov navrhnutých OECD. Národný súbor indikátorov zeleného rastu SR pozostáva z 32 individuálnych ukazovateľov relevantných pre podmienky SR, pričom štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Súbor národných indikátorov zeleného rastu SR je napĺňaním odporúčaní OECD v Hodnotení environmentálnej výkonnosti SR (2011), záverov národného seminára k zelenému rastu (2011) a tiež odporúčaní OECD v Ekonomickom prehľade SR z roku 2012. Organizácia prijala počas Ministerského zasadnutia Rady OECD v roku 2009 „Deklaráciu o zelenom raste“, ktorá je potvrdením ambície členských štátov OECD implementovať zelený rast do svojich národných hospodárskych a sektorových politík. „Stratégia OECD pre zelený rast“ prijatá v roku 2011 vytvára širší rámec pre implementáciu princípov zeleného rastu do práce celej organizácie. Podľa OECD „je zelený rast kľúčovým nástrojom pre krajiny, ktoré sa snažia obnoviť ekonomický rast, vytvárať pracovné miesta a nové ekonomické príležitosti, a zároveň zabezpečiť vysokú kvalitu života. Cieľom zeleného rastu je dosiahnuť udržateľný dlhodobý rast pri zachovaní kvality životného prostredia a efektívneho využívania prírodných zdrojov a surovín.“

Indikátory zeleného rastu SR sú zverejnené na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia SR Enviroportál (www.enviroportal.sk) a sú prelinkované aj na webových stránkach OECD a SM SR pri OECD.

Materiál na stiahnutie:

[wpdm_file id=78]

 

Zdroje:

www.sazp.sk

www.enviroportal.sk

www.bionatural.sk