Ekologický dozor na stavbách

dážďovník tmavý 2

Environmentálny dozor na stavbách

Ponúkame komplexné služby zamerané na ochranu chránených druhov vtákov a netopierov pri realizácii stavebných prácach. Uskutočňujeme manažment chránených druhov vtákov a netopierov, ktoré celoročne využívajú skryté zákutia budov (atikové otvory, špáry medzi panelmi, priestor pod strechou) ako svoje hniezdiská, úkryty a zimoviská. Bytové domy predstavujú vhodný biotop pre viacero zákonom chránených druhov vtákov a netopierov Tieto živočíchy sú vážne ohrozované stavebnými prácami (zatepľovanie obvodového plášťa, rekonštrukcie strechy…), pri ktorých dochádza k uzatváraniu otvorov na budovách, zhadzovaniu hniezd a tým k plašeniu a priamemu usmrcovaniu ukrývajúcich sa chránených druhov živočíchov ako aj následnému zániku hniezdnych a úkrytových možností. V zmysle platnej legislatívy sú majitelia, správcovia budov a stavebné firmy povinné zabezpečiť ochranu týchto živočíchov pri stavebných prácach a prípadné zaniknuté hniezdne a úkrytové možnosti v dostatočnej miere kompenzovať. Ochrana sa vzťahuje na všetky druhy voľne žijúcich vtákov a netopierov vrátane ich vývinových štádií, hniezd a úkrytov. Hniezda a úkryty sú chránené aj počas neprítomnosti živočíchov v nich. Zasahovať do hniezd a úkrytov chránených živočíchov  a manipulovať so zvieratami (napr. odchyt) môže len oprávnená osoba s platnou výnimkou Ministerstva životného prostredia SR.

Zabezpečujeme:

 • obhliadku budovy
 • vypracovanie Odborného posudku o výskyte chránených druhov živočíchov na budovách pre potreby štátnej správy
 • návrh technických ochranných a kompenzačných opatrení
 • realizáciu technických ochranných a kompenzačných opatrení priamo na stavbe
 • komplexné poradenstvo

 

Činnosť vykonávame na základe udelenej výnimky MŽP SR č. 3605/2016-2.3 a jej predĺženia č. 10171/2018-6.3

Depaserizácie (odchyt vtákov) z potravinových skladov a  prevádzok

Vtáky sa stali nedielnou súčasťou  mestského životného prostredia, v ktorom plnia viacero významných funkcií. Ich výskyt v niektorých priestoroch je však spojený s rizikom prenosu ochorení (ornitocenóz) a je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na úseku veterinárnej a potravinovej správy. Všetky voľne žijúce vtáky (okrem holuba domáceho)   sú zároveň zákonom chránené a ich plašenie, odchyt, manipulácia,  držba a preprava je možná len oprávnenou osobou s platnou výnimkou MŽP SR na túto činnosť.  V rámci našich služieb zabezpečujeme odchyt vtákov z interiérov budov šetrným spôsobom pomocou nárazových ornitologických sieti. Disponujeme potrebným technickým vybavením, odbornou spôsobilosťou a platným povolením MŽP SR na túto činnosť.

Zabezpečujeme:

 • operatívne odchyty v čo najkratších možných časoch
 • bezpečný odchyt, prepravu a následné vypustenie odchytených jedincov vtákov

 

Činnosť vykonávame na základe udelenej výnimky MŽP SR č. 257/2018-6.3

 

Ornitologické a chiropterologické obhliadky stromov pred ich výrubom

Stromy predstavujú hniezdny a úkrytový biotop mnohých zákonom chránených druhov vtákov a netopierov. Výrub stromov najmä v lokalitách so zvýšeným potenciálom výskytu hniezdiacich alebo ukrývajúcich sa živočíchov (staršie stromy s dutinami v parkoch, alejach, cintorínoch) sebou prináša riziká v podobe možného porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny a následných komplikácii v podobe pozastavenia výrubu, sankcií za porušenie ochrany živočíchov. Predísť týmto komplikáciám sa dá formou ornitologického a chiropterologického prieskumu, ktorý zistí prítomnosť/neprítomnosť chránených živočíchov a následné sa určí najvhodnejší spôsobu riešenia, napr. stanovenie vhodného termínu výrubu, vysťahovanie živočíchov z dutín stromov.

Zabezpečujeme:

 • obhliadku stromov určených na výrub
 • detekciu netopierov pomocou ultrazvukového detektora
 • vypracovanie odborného posudku pre orgán ochrany
 • vysťahovanie chránených živočíchov z úkrytov
 • komunikáciu s orgánom ochrany
 • ekologický dozor počas výrubu stromov

 

Prevencia nárazov vtákov do skla

Sklo sa vyskytuje v mestách neustále vo väčšej miere a je súčasťou nepreberného množstva budov.  Predstavuje nebezpečnú prekážku pre zákonom chránené vtáky. Ročne v Európe uhynie po náraze do skla viac ako 100 000 000 vtákov a kolízie s presklením patria medzi najzávažnejšie faktory ohrozujúce vtáky v krajine. V rámci našich služieb vyhodnotíme najrizikovejšie časti objektu z hľadiska kolízii s vtáctvom a následne navrhneme vhodné riešenie (vzor, spôsob aplikácie), ktoré minimalizuje kolízie vtákov s presklením.

Zabezpečujeme:

 • obhliadku objektu a určenie jeho problematických častí
 • návrh vhodného antikolízneho vzoru
 • komunikáciu s orgánom ochrany
 • poradenstvo

 

Riešenie konfliktov človeka a živočíchov

Realizujeme poradenstvo v oblasti konfliktov človeka a chránených živočíchov, najmä vtákov a netopierov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vtáky a netopiere stali súčasťou mestského ekosystému dochádza k častým konfliktom ľudí a týchto chránených živočíchov. Našim cieľom je, aby človek a vtáky (ale aj netopiere) žili vo vzájomnej symbióze, z ktorej majú všetci úžitok.

Zabezpečujeme:

 • ekologický dohľad nad plnením podmienok určených orgánom ochrany (napríklad pri realizácii plašení vtákov v mestách – biologickej ochrany)
 • vypracovávame ornitologické štúdie a prieskumy
 • realizujeme usmernenie hniezdenia vtáctva (napríklad na budovách)
 • uskutočňujeme opatrenia na podporu mestskej biodiverzity (podpora hniezdnych možností)

 

O nás

Radim Tomáš

Absolvoval VŠ štúdium II. stupňa v odbore Environmentalistika – ochrana a využívanie krajiny na  FPV UKF v Nitre a Sanáciu životného prostredia na SPŠ M. C. Sklodowskej vo Svite. Je členom Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku. Je odborne spôsobilá osoba oprávnená na:

 • vypracovávanie odborných posudkov o výskyte chránených druhov živočíchov na budove
 • odchyt vtákov – depaserizácie v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • výskum a riešenie konfliktov v súvislosti s výskytom netopierov

 

Kontakt:

radim.tomas@ekoton.sk

0902 217 339

P. Jilemnického 302/23

05921 Svit

IČO: 50327372

DIČ: 1122073139

Na stiahnutie: