Ekologický dozor na stavbách

dážďovník tmavý 2

Ponúkame Vám komplexné služby zamerané na ochranu chránených druhov vtákov a netopierov pri stavebných prácach. Realizujeme manažment chránených druhov vtákov a netopierov, ktoré celoročne využívajú skryté zákutia budov (atikové otvory, špáry medzi panelmi, priestor pod strechou) ako svoje hniezdiská, úkryty a zimoviská. Bytové domy predstavujú vhodný biotop pre viacero zákonom chránených druhov vtákov a netopierov ako sú dážďovník tmavý (Apus apus), belorítka domová (Delichon urbica), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), či večernica malá (Pipistrellus pipistrellus). Tieto živočíchy sú vážne ohrozované stavebnými prácami (zatepľovanie obvodového plášťa, rekonštrukcie strechy…), pri ktorých dochádza k uzatváraniu otvorov na budovách a tým k zániku hniezdnych a úkrytových možností.

V zmysle platnej legislatívy sú majitelia, správcovia budov a stavebné firmy povinné zabezpečiť ochranu týchto živočíchov pri stavebných prácach a prípadné zaniknuté hniezdne a úkrytové možnosti v dostatočnej miere kompenzovať. Ochrana sa vzťahuje na všetky druhy voľne žijúcich vtákov a netopierov vrátane ich vývinových štádií, hniezd a úkrytov. Hniezda a úkryty sú chránené aj počas neprítomnosti živočíchov v nich.

Zabezpečujeme:

 • obhliadku budovy
 • vypracovanie odborného posudku pre potreby štátnej správy
 • návrh technických ochranných a kompenzačných opatrení
 • realizáciu technických ochranných a kompenzačných opatrení priamo na stavbe
 • komplexné poradenstvo

 

Realizujeme:

 • vizuálnu obhliadku budovy zo zeme aj strechy
 • obhliadku potenciálnych hniezdnych dutín endoskopickou technikou z lešenia alebo lávky
 • vysťahovanie chránených druhov živočíchov z budovy
 • odstraňovanie hniezd z fasády (napr. belorítky)
 • opatrenia na usmernenie hniezdenia vtáctva (premiestnenie z exponovaných miest napr. rohov okien, na menej problémové časti budovy)
 • ekologický dozor na stavbe

 

Mgr. Radim Tomáš je držiteľom platnej výnimky MŽP SR č. 3605/2016-2.3. zo zákazov ustanovených v § 35 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V zmysle tejto výnimky je mu povolené úmyselne odchytávať, rušiť, držať a prepravovať, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda a miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chránených živočíchov. Taktiež ako odborne zdatná osoba je oprávnený poskytnúť relevantné informácie o spôsobe technickej realizácie, o projektovej dokumentácii a návrhu vhodných kompenzačných opatrení vo vzťahu k výskytu chránených živočíchov, t.j. vypracovávať odborné posudky na výskyt chránených živočíchov.

Kontakt:

radim.tomas@ekoton.sk

0902 217 339

P. Jilemnického 302/23

05921 Svit

IČO: 50327372

DIČ: 1122073139

Na stiahnutie: