www.bionatural.sk

Dôvodom novelizácie zákona je úprava výšky poplatkov za uloženie odpadov na skládky, s cieľom znížiť množstvo skládkovaného odpadu. Novela zákona by mala nadobudnúť platnosť 1. januára 2014 a prinesie niekoľko zmien. Pozrime sa na tie najpodstatnejšie.

 • špecifikuje, akým spôsobom sa rozdeľujú príjmy z poplatku za uloženie odpadu, ak sa skládka/odkalisko nachádza v katastrálnych územiach viacerých obcí.

 

 • dáva možnosť obciam využiť príjmy z poplatku za uloženie odpadu na skládku aj na iné účely, ako je odpadové hospodárstvo obce, a to na zlepšenie životného prostredia pri splnení podmienok stanovených zákonom.

 

 • upravuje výšku poplatkov za uloženie odpadu na skládku pri niektorých druhoch odpadov.

 

 • dopĺňajú sa dve nové prílohy a to príloha č. 4.: Zoznam  vybraných  ostatných  odpadov a príloha č. 5.: Zoznam  vybraných nebezpečných odpadov, pri ktorých sa zvyšuje sadzba za ich uloženie na skládku.

 

Novela mení výšku poplatkov za uloženie odpadov na skládku:

 

 • pri komunálnom odpade po vytriedení menej ako 4 zložiek je cena stanovená na: 9,96 €/tona

 

 • pri komunálnom odpade po vytriedení 4 zložiek je cena stanovená na:                 5, 98 €/tona

 

 • pri komunálnom odpade po vytriedení 5 zložiek je cena stanovená na:                 4,98 €/tona

 

Takto nastavené ceny, ktoré sa novelou prakticky nezmenili, svojou výškou nemotivujú samosprávy k výraznejšej a účinnejšej separácii a práci s obyvateľmi . Je nutné si uvedomiť, že od roku 2010 je na Slovensku zavedená povinná separácia minimálne 4 zložiek komunálnych odpadov a od roku 2013 už 5 zložiek komunálnych odpadov. Z tohto dôvodu by teoreticky ani nemal existovať komunálny odpad, z ktorého by bolo vytriedené menej ako 5 zložiek odpadov. Ak zoberieme do úvahy fakt, že sa na Slovensku skládkuje 74 % (2012) komunálnych odpadov, bolo by aspoň mierne zvýšenie poplatku určitým motivačným krokom pre samosprávy ku zvýšeniu úrovne separácie a následného materiálového využitia komunálnych odpadov.

Pri priemyselnom odpade bol nárast výšky poplatku výrazný a má za ciel, pri vybraných prúdoch odpadov, zabezpečiť ich odklon od skládkovania a zvýšiť ich materiálové zhodnotenie.

 • ostatný odpad:                                                        6,64 €/tona

 

 • ostatný odpad uvedený v prílohe č. 4:                        20 €/tona (2014),  30 €/tona (2016)

 

 • nebezpečný odpad:                                                  33,19 €/tona

 

 • nebezpečný odpad uvedený v prílohe č. 5:                  45 €/tona (2014), 60 €/tona (2016)

 

Súvisiace dokumenty na stiahnutie

[wpdm_file id=31]

www.bionatural.sk