Odpad by sa dal označiť za nepotrebný, nie však nevyužiteľný, vedľajší produkt ľudskej činnosť. Z pohľadu bežného človeka je najvýznamnejším druhom odpadu komunálny odpad. Tento odpad tvoríme všetci bez ohľadu na náš spoločenský status, bohatstvo či vzdelanie. Tvoríme ho pri bežných činnostiach, v domácnosti, práci alebo škole a je to jeden z mála druhov odpadu, ktorého tvorbu môžeme obmedziť vlastným zodpovedným prístupom.

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje približne 1,7 milióna ton komunálnych odpadov a až 75 % tohto odpadu končí na skládkach. Priemerný Slovák za rok vyprodukuje 327 kg komunálneho odpadu a vyseparuje len 23 kg odpadu (plastu, skla, papiera a kovu), čo je v porovnaní s krajinami EÚ veľmi nízke číslo (priemer je 111 kg).

 Z čoho sa skladá komunálny odpad?

Komunálny odpad predstavuje veľmi rozmanitú zmes rôznych materiálov a líši sa svojim zložením v závislosti na druhu sídla a zástavbe (obec – rodinné domy, mesto – bytové domy). Na Slovensku sa doposiaľ uskutočnilo len málo analýz komunálneho odpadu a preto sú údaje o jeho zložení  len orientačné. Aj tak ale môžeme povedať, že sa v komunálnom odpade  nachádza veľké množstvo recyklovateľného materiálu, ktorý by pri dôslednej separácii priamo u zdroja (v domácnostiach) mohol byť využitý a nekončil by zbytočne na skládkach.

 Z analýzy uskutočnenej organizáciou ENVI – PAK vyplýva, že zložky separovaného zberu (plast, sklo, papier, kov, bio odpad)  predstavujú 60 % z komunálneho odpadu. Povedané inak, minimálne 60 % odpadu je využiteľných a nemuselo by končiť na skládkach, poprípade v spaľovniach.

zlozenie

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)-súčasť separovaného zberu

Jedná sa o odpad z kuchýň, reštauračných zariadení a záhrad (zvyšky zeleniny a ovocia, šupky, zvyšky jedla, odpad zo záhrad, odrezky, tráva, lístie). Tento druh odpadu sa dá  zhodnotiť kompostovaním na hnojivo, poprípade biosplyňovaním na energiu (tepelnú, elektrickú). Využitím BRO odpadu by došlo k výraznému poklesu množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládky a obmedzeniu vzniku skládkovacieho plynu (skleníkový plyn).

Papier-súčasť separovaného zberu

Papier patrí k dobre recyklovateľným materiálom. V dnešnej dobe sa vyrába množstvo výrobkov z recyklovaného papiera (od hygienických potrieb, cez kancelársky papier, po obalový papier). Kúpou výrobkov z recyklovaného papiera podporujete zhodnotenie zberového papiera a šetríte primárne zdroje (lesy, energiu, vodu).

Plast-súčasť separovaného zberu

Recyklovateľnosť plastov sa líši od druhu plastu. Najrozšírenejšia je recyklácia PET plastov (najmä fľaše) a polypropylénových plastov (fólie, tégliky). Problematická je recyklácia PVC a polystyrénu. Väčšina miest a obcí z tohto dôvodu neseparuje PVC plasty. Zo zberového plastu sa vyrába množstvo výrobkov napr. nádoby, obaly, fólie, izolačné materiály, ale aj oblečenie – flisové bundy, termo tričká.

Sklo-súčasť separovaného zberu

Sklo je materiál s neobmedzeným počtom cyklov recyklácie t.j. dá sa recyklovať prakticky donekonečna. Zberové sklo v procese výroby nahrádza primárnu surovinu a znižuje množstvo energie potrebnej na tavenie skla. Zo zmiešaného zberového skla rôznej farby sa dá vyrobiť iba farebné sklo používané najmä na výrobu fliaš.

Kovy-súčasť separovaného zberu

V domácnosti sa stretávate najmä s hliníkom a železom používaným na výrobu plechoviek, konzerv, rôznych trubiek a káblov.  Kov je veľmi dobre recyklovateľný materiál a zo zberového kovu sa vyrába veľké množstvo hutníckych výrobkov. Recyklácia kovu znižuje vplyv hutníckeho priemyslu na životné prostredie – znižuje emisie, šetrí energiu, chráni krajinu pred devastáciou.

Ostatný odpad

Aj tento zmesový odpad obsahuje množstvo materiálov, ktoré sa dajú využiť materiálovo alebo energeticky.

Pri dôslednej separácii by sa na skládky ukladal len odpad bez ďalšieho využitia (materiálového, energetického), čo by predstavovalo len zlomok z množstva odpadov ukladaných na skládky v súčasnosti.

Ako to môžeme zmeniť?

1. Predchádzajme tvorbe odpadov – Minimalizujme
Neplytvajme, nakupujme s rozumom, kupujme ekologické výrobky.

2. Nájdime pre nás nepotrebným veciam nové využitie – Opätovne používajme
Nevyhadzujme nepotrebný textil, hračky, nábytok … darujme ich niekomu, kto ich využije.

3. Dajme odpadu druhu šancu – Dôsledne  separujem
Prestaňme pozerať na odpad, ako na nepotrebnú vec a objavme v ňom využiteľnú surovinu. Separujme dôsledne v domácnosti, škole, práci, kompostujme bioodpad.

Uvedomme si, že odpad nie je niečo, čo sa nás netýka a prispejme svojím zodpovedným správaním k zlepšeniu ochrany životného prostredia, ktoré nie je iba abstraktný pojem, ale je prostredím v ktorom žijeme, pracujeme, bývame a vychovávame ďalšie generácie.