www.bionatural.sk

Ochrana životného prostredia je v záujme celej spoločnosti a tým pádom aj každého z nás. Environmentálne vhodné správanie (označované tiež za ekologické) je v poslednej dobe populárny pojem používaný vo všetkých dokumentoch, stratégiách a často aj prejavoch politikov. Otázkou je, či tento prístup skutočne aplikujeme v praxi alebo sa zaň len skrývame.

Prečo je vlastne environmentálne vhodné využívanie prostredia správnou a nevyhnutnou voľbou? Je nutné si uvedomiť, že životné prostredie nie je abstraktný pojem a už z podstaty svojho názvu predstavuje priestor, v ktorom žijeme, tvoríme, rodíme sa a umierame. Životné prostredie, v sebe zahŕňa všetko okolo nás od prostredia, v ktorom bývame, oddychujeme, pracujeme, až po prirodzené prírodné prostredie. Samozrejme svojou činnosťou prostredie ovplyvňujeme, pretvárame, formujeme a to nie vždy správnym spôsobom.

Biocentrický a holistický prístup v rozvoji spoločnosti sa môže na prvý pohľad zdať ako brzda ekonomického rozvoja, no opak je pravdou. Environmentálne vhodné správanie funguje ako prevencia a predchádza problémom spôsobeným ľudskou činnosťou. Zodpovedný prístup k využívaniu zdrojov, environmentálne vhodné technológie, green manažment so sebou prináša zvýšené počiatočné náklady, tie sa však po čase vracajú v podobe zdravého a fungujúceho prostredia zabezpečujúceho ekosystémové tovary a služby, zlepšeného zdravia obyvateľov, tvorby nových pracovných miest a vyššej životnej úrovne nás všetkých.

A ako vyzerá ochrana životného prostredia na Slovensku? Pri pohľade na množstvo strategických dokumentov a ešte väčšie množstvo úradov a úradníkov sa môže zdať, že ochrana životného prostredia je na Slovensku zabezpečená doslova nepriestrelne. Skutočnosť je však trošku iná a na Slovensku sa skôr uplatňuje heslo čo je ekonomické, to je aj ekologické. Ako inak si vysvetliť prístup k nakladaniu s odpadmi, kde separovaný zber v obciach je len formalita pre splnenie záväzkov voči EÚ a skládkovanie najrozšírenejšou formou spracovania odpadu (skládkujeme 74% komunálneho odpadu a sme na chvoste EÚ v zhodnocovaní odpadov). Civilizovaný svet už dávno pochopil, že odpady sú cenná surovina (v Nemecku sa dokonca začína s ťažbou starých uzavretých skládok odpadov tzv. landfill mining) a ich využitie má výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie, zdravie ľudí a tvorbu pracovných miest. To, že sa na Slovensku uprednostňujú ekonomické ciele pred ekologickým dokazuje aj  prípad výrubu stromov na Devínskej Kolibe, ktorému „napriek veľkej snahe“ nezabránili ani pracovníci mestského úradu, ani prítomní policajti (špecialisti na boj s environmentálnou kriminalitou), ani pracovníci SIŽP (Slovenskej inšpekcie životného prostredia) a môžeme si len domýšľať koľko podobných prípadov zostane utajených pred verejnosťou. Rozporuplné pocity vyvoláva aj situácia, kde pracovníci okresného úradu ŽP nevedeli, čo znamená skratka ÚSES (územný systém ekologickej stability – základný dokument ochrany prírody a krajiny), či zamestnanec mestského úradu zodpovedný za ochranu ŽP, ktorý neovláda ani základnú legislatívu. Čierne skládky priamo pred očami (ne)kompetentných úradníkov, ktorí z vlastného podnetu nemusia konať a tak nekonajú a tvária sa, že problém neexistuje. Slovenským unikátom je aj Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015, ktorý bol schválený až koncom roku 2012 (POH krajov koncom 2013 a POH obcí budú uverejnené pravdepodobne v polovici roku 2014). A množstvo podobných príkladov vyvoláva oprávnené pochybnosti o smerovaní a prístupe k  ochrane životného prostredia na Slovensku.

Dobrou správou je, že ochrana životného prostredia nie je odkázaná len na úradníkov, ale do jej ochrany sa môže (a aj by sa mal) zapojiť každý. Každý z nás je postavený dennodenne pred voľbu ako sa bude správať, čo kúpi, či pri nákupe použije vlastnú tašku, bude separovať odpad, uprednostní miestne výrobky pred dovezenými z opačnej strany sveta….. Len na nás záleží, či budeme ľahostajný k vlastnej budúcnosti alebo budeme rozmýšľať v širších súvislostiach a uvedomíme si dopady nášho správania. Pretože chrániť životné prostredie sa skutočne oplatí.

www.bionatural.sk