www.bionatural.sk

Ochrana biodiverzity je kľúčovým bodom v celkovej ochrane životného prostredia. Bez zachovania rozmanitosti životných foriem, nie je možne zachovať zdravé, bezpečné a dostatočne produktívne prostredie ani pre nás ľudí.

Prečo je ochrana biodiverzity tak dôležitá? Odpoveď je jednoduchá, pretože v prostredí všetko zo všetkým súvisí a navzájom sa ovplyvňuje. Akákoľvek neuvážená zmena môže mať fatálne následky a to nielen pre zvieratá a rastliny, ale aj pre ľudí a celú spoločnosť.  Ekosystémy sa vyvíjali dlhú dobu, až dosiahli určitú rovnováhu, kde všetky organizmy majú svoje vyhradené miesto a funkciu. Necitlivým a najmä nepremysleným zásahom človeka sa táto rovnováha narušuje, čo vedie k zhoršeniu fungovania ekosystémov a ich rozpadu.

LesLes nám okrem dreva poskytuje aj množstvo ekosystémových tovarov a služieb.

Prečo je dôležité, aby zostali ekosystémy zachované? Ekosystémy nie sú len prostredím kde žijú živočíchy a rastliny (vrátane nás ľudí), ale sú dôležité aj z hľadiska ich produkcie, v podobe ekosystémových tovarov a služieb. Na vysvetlenie toho čo sú ekosystémové tovary a služby použijeme príklad lesného ekosystému. Les vytvára určité hodnoty ako sú produkcia dreva, poskytuje zásobáreň potravy (lesná zver, plody), pri čom tieto hodnoty môžeme označiť ako hospodárske. Hospodárska hodnota je jasne vyčísliteľná t.j. vieme určiť akú hodnotu má drevo alebo lesná zver a za koľko ich môžeme predať. Les nám však poskytuje aj ekosystémové tovary a služby, ktoré na prvý pohľad nevidíme a nemôžeme ich speňažiť, ale o to viac ich každodenne využívame a potrebujeme (aj keď si to často neuvedomujeme).

  • Les priaznivo ovplyvňuje ovzdušie. Stromy, kríky a všetky zelené rastliny zachytávajú a spracovávajú CO2 pri čom produkujú kyslík (známy proces fotosyntézy, bez ktorého nie je možný život). Z listov a ihličia sa uvoľňujú prchavé antibakteriálne látky, ktoré čistia vzduch a zabíjajú patogény (v ihličnatom lese je prakticky sterilný vzduch). Les zachytáva prachové častice rozptýlené vo vzduchu a prirodzene ho tak čistí.
  • Les priaznivo ovplyvňuje vodný režim v krajine. Vegetácia zachytáva vodu v krajine a pomáha pri jej transporte do podzemných vrstiev (voda tak nestečie po povrchu do potoka, ale zachytáva sa v podobe podzemnej vody), čo je kľúčová vlastnosť pri boji s povodňami. Dostatočne veľký les dokáže výrazne obmedziť vznik povodní, najmä pri náhlej prietrži mračien.
  • Les vytvára a chráni pôdu. Rozkladom odumretých častí rastlín vzniká lesná pôda bohatá na množstvo výživných humusových látok. Vegetácia svojou koreňovou sústavou chráni pôdu a bráni jej odnosu, či už vodou alebo vetrom (bráni erózii pôdy) a významne znižuje riziko zosuvu pôdy. Niektoré dreviny majú schopnosť pohlcovať škodlivé látky z pôdy, čim ju dokážu dekontaminovať a pripraviť na iné využitie.
  • Les poskytuje útočisko mnohým organizmom. Les vytvára vhodné podmienky pre život veľkého množstva živočíchov (les im poskytuje potravu, priestor na rozmnožovanie, miesto na úkryt a pod.) a niektoré z týchto živočíchov sa živia škodcami (muchami, komármi, hrabošmi atď.), čím nás chránia pred ich premnožením a škodami, ktoré môžu spôsobiť.

 

Tieto ekosystémové  tovary a služby (a množstvo ďalších) nám les poskytuje prakticky zadarmo a stačí ich len hospodárne a rozumne využívať A to býva podstata problému, človek svojim neuváženým zásahom často naruší niektorú zložku ekosystému, čo má za následok domino efekt a doslova rozsypanie sa celej štruktúry ekosystému. Ako príklad deštrukcie ekosystému si opäť uvedieme ekosystém lesa. Po tom, čo sa vyrúbu stromy (najmä holorubným spôsobom) dôjde k prudkej zmene teplotného a vodného pomeru na svahu. Tienené miesta sú zrazu vystavené slnečným lúčom, čo vedie k vysúšaniu pôdy a ústupu vegetácie, ktorá doposiaľ rástla pod stromami. Vysušená pôda poskytuje horšie podmienky pre rast rastlín a je náchylnejšia ku vodnej a veternej erózii. Pri prudších dažďoch voda steká po povrchu rúbaniska (namiesto toho, aby bola zachytávaná stromami a transportovaná do podzemných vôd) a zo sebou berie aj výživnú humusovú časť pôdy, čim dochádza ku degradácii pôdneho fondu. Voda, ktorá by sa inak akumulovala v lese steká do najbližšieho potoka a tým až do najbližšej obce, kde môže spôsobiť náhle povodne. Svah nespevnený vegetáciou je náchylnejší ku zosuvom pôdy. Vzniknuté rúbanisko neposkytuje potrebné životné podmienky pôvodným živočíchom, ktoré sú nútené si nájsť nové útočisko. A takto by sa dalo pokračovať ďalej. Takýmto spôsobom dochádza ku deštrukcii ekosystému a jeho návrat do pôvodného, funkčného stavu je veľmi zložitý, samozrejme jeho ekosystémové tovary a služby sú taktiež narušené a strácajú svoju funkciu. Celý tento proces vedie ku zníženiu biodiverzity prostredia a veľkým finančným výdavkom, potrebným na nápravu poškodeného ekosystému (a nápravu škôd spôsobených stratou ekosystémových tovarov a služieb).

vcela2Opeľovanie rastlín hmyzom je prakticky nenahraditeľné.

Medzi ďalšie príklady ekosystémových služieb patrí opeľovanie hmyzom a najmä včelami, ktoré je mimoriadne významné a prakticky nenahraditeľné. Podľa  štúdie „The Economics of Ecosystems and Biodiversity”, ktorú dala vypracovať Európska komisia opeľovanie rastlín hmyzom v krajinách EÚ znamená prínos pre spoločnosť v hodnote 15 mld. eur ročne. Strata ekosystémov (a tým strata biodiverzity) so sebou prináša aj stratu doposiaľ neobjavených látok, ktoré by bolo možné využívať napr. vo farmaceutickom priemysle.

Na ochrane biodiverzity sa môže (a ak má byť aj účinná tak sa musí) podieľať každý z nás. Základom je zamyslieť sa nad svojim správaním a najmä nebyť ľahostajný voči prostrediu. Aj samotná separácia odpadu významne pomáha ochrane biodiverzity a znižuje devastáciu ekosystémov (ťažba surovín vážne poškodzuje prostredie). Musíme si uvedomiť, že nahradiť ekosystémové tovary a služby je nesmierne finančne náročne a niekedy je to prakticky nemožné, pri čom príroda ľudom tieto služby poskytuje zadarmo a stačí len rešpektovať jej zákonitosti. Strata biodiverzity a tým aj strata množstva ekosystémových tovarov a služieb (a našej životnej úrovne) nie je žiaľ hudba budúcnosti, ale proces, ktorý sa už dávno naštartoval a tento rozbehnutý vlak bude nesmierne ťažké zastaviť, najmä keď sa vlastnou vinou povezieme len ako pasažieri.

www.bionatural.sk