www.bionatural.sk

Rozmanitosť živých foriem, inak povedané biodiverzita, je základom krásy prírody a vytvára neopakovateľnosť a rozmanitosť prostredia našej planéty. Ľudský rozvoj a zvyšujúce sa nároky človeka na materiálno negatívne vplývajú na rozmanitosť prostredia, vytvárajú tlak, ktorému bohužiaľ príroda podlieha a nevie sa s ním vyrovnať.

ADAXAdax nubijský (Addax nasomaculatus) – kriticky ohrozený (CR) druh antilopy žijúci v oblasti Nigeru. Za posledných 21 rokov poklesla jeho populácia o 80 % a momentálne žije len 300 jedincov a s najväčšou pravdepodobnosťou v najbližšej dobe vyhynie.

Biodiverzita je rozmanitosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Táto rozmanitosť v sebe zahŕňa všetky ekosystémy, biotopy, druhy rastlín a živočíchov, makroorganizmy, rozmanitosť génov a ich vzájomné vzťahy. Biodiverzita je základom všetkých našich statkov, ovplyvňuje kvalitu jednotlivých zložiek prostredia a ľudská existencia je od nej úplne závislá.

Darvin foxDarvinova líška (Pseudalopex fulvipes) – kriticky ohrozený (CR) endemický druh líšky žijúci na dvoch lokalitách v Čile. Odhaduje sa, že populácia nepresahuje 250 jedincov.

Úbytok biodiverzity je vážny globálny problém, ktorý sa so zvyšujúcou životnou úrovňou ľudstva len prehlbuje. Na Zemi neustále ubúdajú druhy a funkcie množstva ekosystémov sú vážne narušené. Podľa posledného globálneho prieskumu biodiverzity z roku 2005 sa odhaduje, že 60 % ekosystémov sveta má narušenú svoju funkciu alebo k tomu smeruje. Najvýznamnejšími faktormi, ktoré vplývajú na biodiverzitu, je nadmerná ťažba a využívanie ekosystémov (napr. klčovanie pralesov), zmena klímy (topenie polárnych ľadovcov mení chemizmus vody, dochádza k úbytku biotopov polárnych druhov), zavádzanie inváznych druhov (tieto druhy vytláčajú pôvodné a obsadzujú ich stanoviská), znečisťovanie prostredia. A trend úbytku druhov sa nedarí zastaviť.

Rys spanielskyRys španielsky (Lynx pardinus) – kriticky ohrozený (CR) druh, žije na dvoch lokalitách v Španielsku, populácia sa odhaduje na 84 – 143 dospelých jedincov.

Podľa IUCN (Svetová únia ochrany prírody) sa od roku 2000 zvýšil počet sledovaných ohrozených druhov z cca 11 000 na 21 000 a naďalej rastie. V roku 2013 bolo hodnotených 75 576 druhov organizmov a z nich až 21 286 patrí medzi ohrozené (kriticky ohrozené – CR, ohrozené – EN a zraniteľné – VU) a všetky hodnotené triedy organizmov vykazujú zhoršujúci stav.

vývoj druhov IUCNPrehľad trendu ohrozenosti hodnotených tried organizmov podľa IUCN 2013

Problém s úbytkom druhov si ľudstvo začalo uvedomovať už pred niekoľkými desaťročiami. Prvýkrát sa problematika ubúdania druhov a nutnosť ich ochrany zdôraznila na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (tzv. Summit Zeme) v Rio de Janeiru (1992), kde došlo k formulácii troch dohovorov (o biodiverzite, ochrane klímy a boji s dezertifikáciou). V roku 2012 sa opäť v Rio de Janeiru konala konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20. Na tejto konferencii bol sformulovaný dokument „The Future We Want“, ktorý potvrdil všetky celosvetové záväzky v ochrane biodiverzity a poukázal na nutnosť zvýšiť úsilie všetkých krajín pri jej ochrane.

NorokNorok európsky (Mustela lutreola) – kriticky ohrozený (CR) druh  v minulosti lovený pre kožušinu, na Slovensku vyhynul. Za posledné roky poklesla jeho populácia o 50 % a  predpokladá sa, že do 10 rokov poklesne o ďalších 80 %.

Dohovor OSN o biologickej diverzite  predstavuje medzinárodný dokument obsahujúci opatrenia na zachovanie biodiverzity a trvalo udržateľné využívanie jej zložiek. Nezanedbateľným posolstvom dohovoru o biodiverzite je aj nevyhnutnosť ochrany biodiverzity a biologických zdrojov z etických dôvodov, z úcty ku všetkým formám života a zodpovednosti voči nasledujúcim generáciám.

Kon prevalskehoKôň przewalskeho (Equus ferus przewalskii) – ohrozený (EN) druh v minulosti zaradený do kategórie kriticky ohrozený (CR), populácia žijúca vo voľnej prírode v Mongolsku dosahuje cez 300 dospelých jedincov a stúpa vďaka záchrannému programu realizovanému v spolupráci s Pražskou ZOO.

Dohovor o biologickej diverzite ratifikovalo Slovensko v roku 1994. Základným dokumentom na implementáciu dohovoru o biodiverzite v SR bola Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku. Vykonanie konkrétnych úloh v rámci Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku definoval Akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 1998 – 2010. Momentálne je v procese schvaľovania Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020.

lemurModrooký čierny lemur (Eulemur flavifrons) – kriticky ohrozený (CR) druh žijúci na Madagaskare je ohrozovaný ťažbou dreva, a tým stratou biotopu a taktiež intenzívnym lovom. Pokles populácie predstavuje za posledných 24 rokov viac ako 80 %.

Slovenská republika má vďaka svojej geografickej polohe a rozmanitosti prostredia dobré podmienky na vysokú biologickú rozmanitosť. Na našom území bolo doposiaľ opísaných 11 270 druhov rastlín a 28 800 druhov živočíchov (vrátane bezstavovcov). Znepokojujúci je fakt, že až 59 % stavovcov patrí do skupiny ohrozených podľa IUCN a 23 % do jednej zo skupín (kriticky ohrozený – CR, ohrozený – EN, zraniteľný – VU). Podľa správy o stave ŽP SR je ohrozených 70 % druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 % druhov plazov, 46 % hniezdiacich druhov vtákov a 69 % druhov cicavcov.

saigaSaiga (Saiga tatarica) – kriticky ohrozená (CR) druh, populácia poklesla od roku 1970 z 1 250 000 na dnešných 50 000 a neustále klesá. Saiga žije na území Mongolska, Ruska, Kazachstanu, Uzbekistanu. Úplne vyhynula na území Poľska, Ukrajiny a Číny.

Zvrátiť tento stav bude nesmierne zložité a finančne nákladné. Tlak človeka na prírodné prostredie ja veľmi vysoký a neustála fragmentácia a degradácia biotopov ohrozuje samotné organizmy a ich životné prostredie. Základným pilierom úspechu je zapojenie verejnosti do procesu ochrany a vybudovanie pocitu morálnej zodpovednosti za svoje správanie k prostrediu. Musíme si uvedomiť, že ekonomický rozvoj musí ísť ruka v ruke s ochranou prostredia. Bez takéhoto trvalo udržateľného prístupu bude veľmi ťažké, ba až nemožné, zvrátiť terajší vývoj, čo sa môže výrazne negatívne odzrkadliť na životnej úrovni dlhších generácií.

Zdroje:

Červený zoznam ohrozených druhov, IUCN 2013

Správa o stave ŽP SR 2011, SAŽP 2012

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020, MŽP SR 2013

www.bionatural.sk