www.bionatural.sk

Musíme si pomáhať. Toto všeobecné tvrdenie je dôležitejšie o to viac, keď sa jedná o stvorenia, ktoré si o našu pomoc nedokážu poprosiť. OZ Ekotón sa aj v roku 2016 zameriaval najmä na praktickú ochranu mestskej biodiverzity, environmentálnu výchovu a podporu hniezdnych možností.

Zavedenie praktickej ochrany vtákov a netopierov v budovách

Začiatok roka 2016 sa niesol v duchu presadenia povinných ochranných opatrení  pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov, ktoré sú využívané ako biotopy viacerými druhmi vtákov a netopierov. Po niekoľkomesačných jednaniach sa vďaka OZ Ekotón, Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku a Štátnej ochrane prírody SR Správa TANAP  podarilo zaviesť v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš do praxe kľúčové opatrenie chrániace našich okrídlených susedov, a to v podobe odborného posudku o výskyte chránených druhov živočíchov na budove obsahujúceho opatrenia na ochranu živočíchov počas stavebných prác. Tento posudok sa stal povinnou súčasťou projektovej dokumentácie prikladanej v rámci žiadosti o stavebné povolenie, bez neho nemôže byť stavebníkovi vydané stavebné povolenie. Po menších počiatočných problémoch sa ochranné opatrenia uchytili v praxi a stavebníci, projektanti, ako aj realizačné firmy sa prispôsobili. Vďaka týmto opatreniam sa každoročne zachránia stovky jedincov zákonom chránených druhov vtákov a netopierov pred istou smrťou. Stavebníci sú kontrolovaní v priebehu zatepľovacích prác, aby sa predišlo usmrcovaniu a zničeniu úkrytov našich okrídlených susedov. Na význam tohto opatrenia poukazuje skutočnosť, že v roku 2016 sa až na 80% obhliadaných budov zistila prítomnosť hniezdiacich vtákov alebo netopierov.

foto-1-2016

Záchrana jedincov v núdzi

Vždy sa nájdu jedince, ktoré sa zrania, sú vysilené alebo donútené predčasne opustiť hniezdo. Počas hniezdnej sezóny sme rehabilitovali dve mláďatá dážďovníka tmavého, ktoré nezvládli svoj prvý let a skončili na zemi. V prvom prípade sme vyhladovaného a vychudnutého dážďovníka prevzali v Poprade v hodine dvanástej. Po 8 dňoch intenzívneho prikrmovania sa zotavil a bol úspešne vypustený na slobodu. Druhé mláďa dážďovníka sme prevzali od nálezkyne vo Svite a po kontrole a dokŕmení sme ho zakrátko vypustili do prírody. Ku koncu roku sme riešili dva prípady nálezu netopierov. V prvom išlo o nález 47 netopierov (raniaky hrdzavé a večernice pestré) počas stavebných prác vo Svite. Druhý prípad bol prebudený raniak hrdzavý, ktorého našli obyvatelia rodinného domu vo Veľkej v Poprade. Netopiere sme  skontrolovali a následne umiestnili do hibernačného úkrytu, kde sa, dúfajme, šťastne dožijú jari.

foto-2-2016

Bohužiaľ, aj smrť je súčasťou kolobehu prírody a nie všetky prípady mali šťastný koniec. Belorítka domová s poraneným krídlom, ktorú sme zachraňovali z parapety bytového domu, zranený dážďovník, ani vyčerpaný myšiak lesný zasiahnutý prúdom vysokého napätia napriek našej pomoci a ich odovzdaniu kolegom zo Štátnej ochrany prírody svoj boj o život nevyhrali.

Envirovýchovy nikdy nie je dosť

Dôležitou súčasťou našej činnosti bola envirovýchova. Zorganizovali sme viacero akcií určených dospelým aj deťom. Na začiatku roku 2016 sme usporiadali v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením výstavu s názvom „Návrat dážďovníkov“, v rámci ktorej sa premietal rovnomenný film. V apríli sme sa zúčastnili festivalu komunít Svit.kom 2016. Pri príležitosti ukončenia školského roku sme usporiadali pre škôlkarov malú prednášku o vtákoch nášho mesta, v závere ktorej sme si spoločne vyvesili na strom hniezdnu búdku. O význame ochrany vtákov v mestskom prostredí sme prednášali aj mladým pacientom v ZŠ Kúpele Horný Smokovec. Neobišli sme ani jeseň a počas Európskych dní vtáctva 2016 sme  pre školákov v spolupráci s mestskou knižnicou vo Svite pripravili premietanie filmu o ochrane orla krikľavého na Slovensku, pre škôlkarov vyvesovanie krmítka a hniezdnych búdok v areáli MŠ Svit.

foto-3-2016

Podpora hniezdenia

Z praktickej ochrany prírody sme sa venovali najmä podpore hniezdnych možností pre mestské druhy vtákov. V rámci mesta Svit sme vyvesili viacero búdok pre sýkorky, vrabce a dážďovníky v areáli ZŠ Mierová a MŠ Svit. Veľmi nás potešila ochota zamestnankýň miestnej knižnice, ktoré nám vyšli v ústrety pri inštalácii hniezdnej podložky pre belorítky pod ich okná.

foto-4-2016

Čo ďalej?

V roku 2017 chceme nadviazať na našu činnosť a venovať sa aj naďalej ochrane prírody v podtatranskom regióne.  Hlavnými prioritami bude praktická ochrana prírody, či už v podobe podpory hniezdnych možností, pomoci ohrozeným a zraneným živočíchom a monitoringu hniezdnych lokalít. Venovať sa budeme aj environmentálnej výchove a propagácii ochrany životného prostredia.

Aj v tomto roku môžete podporiť našu činnosť venovaním 2% z dane. Využité budú primárne na zabezpečenie starostlivosti o vtáky a netopiere v núdzi. Za vašu podporu v mene tých, ktorí sa sami ochrániť nedokážu ďakujeme.

www.bionatural.sk