www.bionatural.sk

Stromy sú živé organizmy a poskytujú aj nám ľuďom množstvo služieb, ktoré si často ani neuvedomujeme. Aby sme o tieto služby bezdôvodne neprichádzali, myslí na ochranu stromov aj zákon, a to konkrétne č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacia vyhláška 24/2003 Z.z. Práve tieto dva legislatívne nástroje stanovujú pravidlá správneho ošetrovania stromov a podmienky ich výrubu.

Prvé, čo si treba uvedomiť, je skutočnosť, že vo všeobecnosti na výrub stromov alebo kríkov je nutné mať povolenie, a toto povolenie väčšinou vydáva obec. A preto nemôže každý len tak rúbať, čo sa mu zachce. Sú však aj prípady, kedy povolenie nie je potrebné:

 • na stromy do obvodu 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a kríky rastúce na ploche do 10m2, rastúce v obci a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
 • na ovocné dreviny rastúce v záhradách, ak sa za ne náhradná výsadba uskutoční do 18 mesiacov od ich výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 • na dreviny, za ktoré zodpovedajú správcovia vodných tokov (brehové porasty), energetici (porasty pod elektrickým vedením, plynovým vedením), cestári (stromy popri cestách), železničiari (stromy pozdĺž tratí). Tu však platí pravidlo, že zámer o výrube musia oznámiť vopred orgánu ochrany prírody (obci, kde stromy rastú),
 • na stromy, ktoré náhle ohrozujú život, či majetok. Napríklad strom, ktorý vyvráti víchrica a hrozí, že na niekoho alebo niečo spadne, je možné vyrúbať bez povolenia. Tento výrub je však nutné do 5 dní nahlásiť.

 

Naopak na výrub sa povolenie vyžaduje vždy, ak stromy alebo kríky rastú:

 • na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany (a vyššie),
 • na cintorínoch,
 • ako súčasť verejnej zelene.

 

Ako teda môžete zachrániť strom, ak sa vám nepozdáva jeho výrub? Na túto otázku existuje viacero odpovedí a vždy záleží od okolností:

Som svedkom podozrivého výrubu

Stromy v intraviláne obce určené na výrub musia byť vždy označené kruhovou značkou (bodkou o priemere cca 5 cm) na kmeni vo výške 130 cm a na koreňovom nábehu. Stromy rastúce mimo obec musia byt označené ciachou na kmeni vo výške 130 cm. Ak takouto značkou nie sú označené, neboli splnené podmienky na ich výrub. Ten, kto výrub vykonáva, musí mať pri sebe platné povolenie na výrub a na vaše požiadanie vám ho musí ukázať. Ak sa povolením nepreukáže, jedná sa pravdepodobne o nelegálny výrub a postupujte nasledovne:

 • zavolajte políciu prostredníctvom linky 158 a oznámte, že ste svedkami pravdepodobne nelegálneho výrubu
 • zavolajte na miesto pracovníkov obecného/mestského úradu
 • zavolajte na miesto médiá
 • nafoťte alebo nafilmujte celú situáciu
 • podajte podnet Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP)

 

Cieľom je najmä zabrániť prebiehajúcemu výrubu a zachrániť tak stromy pred zničením.

Našiel som čerstvo vypílené pne

V tomto prípade už strom nezachránime, ale môžeme aspoň zistiť, či bol vyrúbaný v súlade so zákonom. Všetky stromy v intraviláne obce musia byť pred výrubom nezmazateľne označené kruhovou značkou (okrem niektorých prípadov) na kmeni vo výške 130 cm a na koreňovom nábehu, a práve táto značka by mala byť viditeľná na pni aj po vyrúbaní stromu. Tu je podstatné si všimnúť ako veľký je obvod pňa. Ak je obvod pňa menší ako 40 cm a nenachádza sa na cintoríne alebo nerástol ako súčasť verejnej zelene, nebolo na výrub povolenie nutné a nemusí byť ani označený. U všetkých väčších však povolenie muselo byť vydané, a tým pádom aj označený strom. Ak chcete zistiť podrobnosti o výrube:

 • obráťte sa na obecný/ mestský úrad a požiadajte ich neformálne o informácie, či bol na danú drevinu vydaný súhlas na výrub a z akého dôvodu
 • ak vás odmietajú informovať, podajte oficiálnu žiadosť na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.
 • ak bol súhlas vydaný, no nepozdáva sa vám, podajte podnet na SIŽP
 • ak bol strom vyrúbaný bez súhlasu (pričom ale na jeho výrub bol súhlas potrebný), obráťte sa na SIŽP a políciu

 

Ako zabrániť výrubu stromu

Základom je dozvedieť sa o tom, že stromy chce niekto vyrúbať. Našťastie nám ako občanom dávajú zákony určité práva a jedným z nich je právo na informácie o stave životného prostredia. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, konkrétne § 81 ods. 7) musí orgán ochrany prírody (v našom prípade obec) zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania týkajúceho sa ochrany prírody a krajiny (čo výrub stromov jednoznačne je) a stanoviť minimálne 5 dňovú lehotu na prihlásenie sa do konania. Tu však nastáva problém, pretože ako fyzická osoba nemáte právo byť účastníkom konania (ak nieste majiteľom pozemku), a preto je najlepšie kontaktovať miestnu environmentálne zameranú organizáciu (občianske združenie) a informovať ich o výrube (občianske združenia zamerané na ochranu prírody a krajiny môžu byt účastníkmi konaní a majú viacero práv). Ak sa nemáte v mieste bydliska na koho obrátiť, môžete aspoň na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám získať informácie o výrube, t.j. čo sa má vyrúbať, prečo a dokedy. Ak sa vám dôvod výrubu zdá neopodstatnený, obráťte sa na SIŽP, ktorá vec prešetrí. Vyriešeniu veci často pomôže aj prizvanie médií.

Dôležité informácie na záver

Na záver si zhrnieme niekoľko dôležitých informácií

 • na výrub stromov je nutné povolenie (okrem niektorých špecifických prípadov),
 • povolenie na výrub stromu nemôže vydať obec sama sebe (podla poslednej novely zákona č. 543/2002 Z. z., už nemôže byť obec žiadateľom a zároveň aj povolovateľom výrubu),
 • stromy musia byť pred výrubom označené,
 • vykonávateľ výrubu musí mať pri sebe povolenie a musí vám ho na požiadanie ukázať,
 • orez stromov sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja,j. od 1. októbra do 31. marca,
 • strom sa nesmie orezávať ani rúbať, ak na ňom hniezdia vtáky,
 • akceptovateľným dôvodom na výrub stromu je jeho zlý zdravotný stav, ak negatívne ovplyvňuje hygienické pomery alebo narušuje stabilitu stavby,
 • stromy sa smú ošetrovať len v súlade so záväznou normou STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany drevín sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom mailu stromy@ekoton.sk.

www.bionatural.sk